Forskare vill bromsa åldrandet hos hundar

Forskare vill bromsa åldrandet hos hundar

Genetiker vid universitetet i Washington, USA, tror att det kan vara möjligt att förlänga sällskapshundars liv. Genom att ge immunsuppressiva läkemedel har man lyckats förlänga livslängden hos möss med 25 procent. Nu återstår att bevisa tesen hos hundar.

Förhoppningen är att man ska kunna bromsa åldrandet hos hund, så att stora raser ska kunna bli i snitt tre år äldre än dagens stora hundar. Små rasers liv bör kunna förlängas med fem år, menar forskarna.

Hittills har försöken gått ut på att bevisa att låga doser av immunsupressiva läkemedel i fodret inte orsakar någon skada hos hund. I en pågående studie får 24 hundar av raserna golden retriever, labrador och schäfer låga dagliga doser i sitt foder. Forskarna har redan kunnat konstatera förbättrad hjärtfunktion hos försökshundarna jämfört med en placebogrupp. Förbättringen är jämförbar med den man har funnit i försöken med möss.

Studien är för liten för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser och man har heller inte hunnit granska eventuella bieffekter av behandlingen. En större studie är planerad till slutet av året.

Bakgrunden till intresset för hundars livslängd är att vildhundar lever oförklarligt längre än tamhundar, och att man vet att det finns tamhundar som har uppnått 29 års ålder.

Forskningen kring hundars livslängd är också högintressant för humansidan, där intensiv forskning pågår för att bromsa människors åldrande.

Källa: Vétitude.fr