Norsk framgång: Utslaktning begränsar MRSA

Norsk framgång: Utslaktning begränsar MRSA

Norge har haft stora framgångar med sitt kontrollsystem för att förhindra spridning av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) mellan landets grisbesättningar, visar en rapport från Norges folkhälsoinstitut.

Genom att screena samtliga besättningar efter MRSA och slakta ut de smittade bestånden har Norge lyckats begränsa smittspridningen mellan gårdar, och i förlängningen mellan djur och människa.

För att utvärdera strategins framgång samlade man in prover och analyserade epidemiologiska data från 2013 till 2015, ända sedan MRSA upptäcktes i den norska grispopulationen. Resultatet visade att ingen smittspridning mellan djur och allmänhet har kunnat påvisas sedan strategin togs i bruk.

Genomgången visade även att den primära smittvägen för MRSA mellan landets grisbesättningar är anställda som rör sig mellan olika gårdar. Tydliga rekommendationer om vilka personer som bör testas för MRSA innan kontakt med besättningarna förväntas kunna minska smittorisken ytterligare.

Källa: Folkehelseinstituttet