SVA har handlingsplan för ändrat klimat

SVA har handlingsplan för ändrat klimat

SVA har tagit fram en handlingsplan för att minska risken för att smittsamma sjukdomar sprids bland djur och människor i ett förändrat klimat.

Handlingsplanen beskriver olika tänkbara scenarier av sjukdomar och hur dessa kan hanteras med dagens kunskap och organisation. SVA har fått fortsatta medel av SMHI för 2017 för att även ta fram ”verktyg” för att bättre kunna hantera sådana sjukdomsproblem. Bitr statsveterinär Ylva Persson och laborator Ann Albihn har lett arbetet med handlingsplanen vid SVA.

– Det är viktigt att vara medveten om att ett förändrat klimat påverkar spridningen av smittämnen och kunna anpassa sig till dessa nya hot. Att förstå klimatkänsliga smittämnen och deras spridningsmönster, samt att övervaka och bekämpa de sjukdomar dessa ger upphov till, ligger väl i linje med SVA:s ordinarie uppdrag, säger Ylva Persson.

Handlingsplanens fokus ligger på SVA:s egen verksamhet om hur myndigheten övervakar, diagnostiserar, kommunicerar och forskar kring de smittämnen som kan tänkas påverkas av ett förändrat klimat. I ett senare skede finns behov av att ta fram en handlingsplan även för SVA:s utåtriktade verksamhet. En sådan plan kan ge mer konkreta råd om hur till exempel djurhållare kan förebygga förekomst och spridning av klimatkänsliga smittämnen.

Enligt de klimatscenarier som SMHI har tagit fram för Sverige kommer en kraftig framtida temperaturökning att ske. Varmare vintrar ger mindre områden och kortare perioder med snö- och istäcke vilket i sin tur förstärker temperaturökningen. Uppvärmningen leder till att vegetationsperioden förlängs. Årsmängderna av nederbörd kommer generellt att öka i Sverige. Detta beror på mer nederbörd på hösten, vintern och våren. Även under sommaren ökar nederbörden men inte lika mycket och i södra delarna av landet finns klimatscenarier som ger mindre mängder.

Generellt tyder de framtagna regionala klimatscenarierna på väsentliga förändringar i vårt klimat och därmed för allt det som påverkas av väder och klimat. Den handlingsplan som nu tagits fram av SVA finns tillgänglig att ladda ned här (pdf).

Källa: SVA