Fler djur i lantbruken

Fler djur i lantbruken

Antal djur på svenska jordbruksföretag ökar, visar statistik från Jordbruksverket. Såväl nötkreatur får, svin och fjäderfä ökar i landet. Antalet mjölkkor fortsätter dock att minska.

Mellan juni 2016 och juli 2017 ökade antalet nötkreatur med drygt 12 000 djur trots att antalet mjölkkor minskade med nästan 9 000 djur. Framför allt ökade antalet am- och dikor, som behövs vid uppfödning av köttdjur, men även kvigor, tjurar och stutar ökade.

Antalet får var uppskattningsvis nästan 5 procent högre i juni 2017 än i juni 2016 och antalet företag som har får har ökat med cirka 6 procent.

Trenden med färre grisföretag är inte så stark som tidigare och de senaste åren har antalet grisföretag varit relativt oförändrat. I juni 2017 fanns nästan 1 300 grisbönder. Antalet grisar kan enligt de senaste årens undersökningar inte visa någon förändring.

På fjäderfäsidan har såväl antalet slaktkycklingar som antalet kycklingar för äggproduktion ökat och är uppe på nivåer som inte setts tidigare i våra undersökningar. Antalet höns har dock minskat i jämförelse med rekordåret 2016.

Antalet djur per företag ökar kontinuerligt men utvecklingen mot allt större besättningar har avtagit under de senaste åren. På nötkreaturssidan ökade besättningarna mest mellan 2016 och 2017 och en genomsnittlig mjölkgård hade 89 mjölkkor 2017 jämfört med cirka 85 mjölkkor 2016. För övriga djurslag är förändringarna mindre. Sett över en längre tidsperiod är det storleken på svinbesättningarna som ökat mest under 2000-talet.

Källa: Jordbruksverket