Antibiotikaresistens i världen under lupp

Antibiotikaresistens i världen under lupp

Bara sex av 151 länder har avsatt en budget för att strukturellt bekämpa antibiotikaresistens. Det skriver Jordbruksverket apropå internationella antibiotikaveckan 13-19 november. Många länder har ingen statistik över hur utbredd resistensen är.

En sammanställning från WHO visar att 79 av 151 rapporterande länder hade tagit fram en nationell tvärsektoriell handlingsplan i maj 2017. Men av dessa uppgav bara sex länder, bland dem Sverige, att det också finns en budget och plan för hur åtgärderna ska omsättas i praktiken.

– För ett framgångsrikt arbete är både myndigheters och andra aktörers insatser på nationell, regional och lokal nivå av avgörande betydelse, säger Elisabet Lindal, samordnare för antibiotikafrågor på Jordbruksverket.

I många länder saknas möjligheten att övervaka resistenta bakterier. Sverige är med och stödjer länders uppbyggnad av resistensövervakning, bland annat genom samarbete med WHO.

– Många länder saknar data som visar hur drabbade de är av resistenta bakterier. Då blir det svårt för dem att ta fram en handlingsplan och prioritera vilka insatser som är viktigast. Här har Sverige en viktig stödjande roll, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Källa: Jordbruksverket