Myndigheter samarbetar för säker mat

Myndigheter samarbetar för säker mat

Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ge större effekt.

– En kontroll med hög kvalitet är till nytta för företagen och bidrar också till livsmedelsexporten. Genom att myndigheterna krokar arm och arbetar mot samma mål stöder vi både konsumenterna och företagen, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Inriktningen och prioriteringarna för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan beskrivs i den nationella kontrollplanen för 2018-2021. De gemensamma övergripande målen har nu kompletterats med nya operativa mål och handlingsplaner inom flera områden, däribland för växtskydd, djurskydd, djurhälsa-smittskydd, läkemedel till djuren och ekologisk produktion. Målen för livsmedelskontrollen gäller för perioden 2017-2019.

– Med gemensamma mål kan vi på ett effektivare sätt trygga såväl folk- som djurhälsan och kraftsamla kring nya utmaningar, säger Jens Mattsson, generaldirektör för SVA.

Tillsammans bidrar myndigheter på nationell, regional och lokal nivå till säker mat och dricksvatten, friska djur och sunda växter samt konkurrenskraftiga företag. En bra riskbaserad och likvärdig kontroll underlättar för företagen att göra rätt, ta ansvar och följa lagstiftningen och leder till att brister upptäcks och rättas till. Det bidrar till säker mat och ett högt konsumentförtroende för maten i Sverige.

– I Jordbruksverkets arbete med regler för en konkurrenskraftig och hållbar produktion är den offentliga kontrollen en viktig del. Genom vårt förenklingsarbete och fördjupade samarbete på det här området skapar vi bättre förutsättningar för att öka producenters konkurrenskraft och för att konsumenter ska känna sig trygga med vad de äter och dricker, säger Leif Dennerberg, generaldirektör för Jordbruksverket.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelserna och kommunerna delar uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Källa: Jordbruksverket m fl