Forskningsprojekt siktar på vaccin mot koccidios

Forskningsprojekt siktar på vaccin mot koccidios

Eva Wattrang vid SVA leder ett projekt som förhoppningsvis ska leder till ett vaccin mot koccidios, en parasitsjukdom som drabbar fjärderfä.

Parasiter av Eimeria-släktet, så kallade koccidier, är en vanlig orsak till infektioner i fjäderfäbesättningar. Ett projekt som leds av forskare Eva Wattrang vid SVA, har som långsiktigt mål att utveckla ett modernt, effektivt vaccin mot tarmsjukdomen koccidios som parasiterna orsakar. På så sätt skulle djurvälfärden förbättras.

Infektionssjukdomar är ett stort problem inom all modern djurhållning, och behovet av effektiv och förebyggande behandling mot dessa är stort. Tarmsjukdomen koccidios ger i lindriga fall nedsatt tillväxt och försämrat foderutnyttjande, men i svårare fall ökad dödlighet.

I dagsläget tillsätts fodertillsatsen koccidiostatika i förebyggande syfte under hela uppfödningstiden för att fjäderfäna inte ska bli sjuka. Detta är en kostsam och i längden ohållbar behandling eftersom parasiterna med tiden utvecklar resistens mot preparaten. I forskningsprojektet kommer samspelet mellan parasiter och hönsfåglarnas immunsystem att studeras.

Koccidios är den mest kostsamma sjukdomen för fjäderfäuppfödningen världen över.

– Projektet kan bidra till nya metoder att förebygga och kontrollera koccidios i hönsuppfödningen vilket i sin tur kan förbättra djurhälsa och välfärd, de ekonomiska förutsättningarna för uppfödning av fjäderfä och i ett större perspektiv bidra till den globala livsmedelsförsörjningen, säger Eva Wattrang, SVA.

Projektet pågår från 1 januari 2019 och under tre år. Finansiär är Formas som bistår med 3 miljoner kronor. Vid SVA deltar forskarna Anna Lundén, Robert Söderlund och Karin Troell i projektet, samt vid Uppsala universitet deltar professor Staffan Svärd.

Källa. SVA