Slakterikontrollens avgifter ska ändras

Slakterikontrollens avgifter ska ändras

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra ett nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar. Det nya avgiftssystemet ska vara lätt att förstå och använda samt vara förutsägbart vad gäller företagens kostnader för kontrollen. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

EU:s nya kontrollförordning medför att det svenska avgiftssystemet för slakterikontrollen behöver anpassas, heter det i pressmeddelandet. Nuvarande avgiftsmodell bedöms inte vara förenlig med den nya kontrollförordningen i alla delar och behöver därför göras om.

Det nya avgiftssystemet ska finnas på plats från 1 januari 2020. Under nästa år kommer Livsmedelsverket att utveckla avgiftssystemet med syfte att bidra till konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen, underlätta för småskalig slakt samt ge förutsättningar för effektiv slakt och kontroll. Samtliga delar i avgiftssystemet ska vara genomförda 1 januari 2021.

Slakterikontrollen är i dag avgiftsfinansierad, men staten har sedan 2012 subventionerat kontrollavgifterna med drygt 100 miljoner kronor per år genom det så kallade nedsättningsanslaget. I budgetproposition för 2020 föreslår regeringen att nedsättningsanslaget vidareförs i nuvarande omfattning och att Livsmedelsverket tillförs 107 miljoner kronor för nedsättning av slakteriavgifter för åren 2020–2022.

– För regeringen är det viktigt att avgiftssystemet bidrar till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlättar för småskalig slakt och ger incitament för en effektiv slakt och kontroll, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Källa: Regeringen