SVA-rapport: Gott hälsoläge hos svenska djur

SVA-rapport: Gott hälsoläge hos svenska djur

Hälsoläget hos svenska djur är gott, enligt en SVA-rapport. 2019 präglades av ett stort harpestutbrott, de första svenska fallen av avmagringssjuka (CWD) och ökad medvetenhet kring afrikansk svinpest.

Rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden, visar sjukdomshändelser och övervakningsaktiviteter i gränssnittet mellan vilda djur, husdjur och människor under 2019. Denna gång står även flera bakterier som smittar mellan människa och djur i fokus, till exempel cryptosporidium, tularemi, salmonella samt campylobakter. Men rapporten innehåller även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

– Mycket av informationen visar på svenska djurs goda hälsa och välfärd. Det är grunden för säker handel med djur och livsmedel av animaliskt ursprung. God djurhälsa och djurvälfärd utgör dessutom en viktig konkurrensfördel när det gäller tillgång till utländska marknader, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog vid SVA.

Under sommarmånaderna upplevde Sverige det största utbrottet av harpest (tularemi) på människor på över 50 år. Den stora ökningen sammanföll med ovanligt många rapporter om döda harar och harar som diagnostiserats med tularemi.

– De flesta fallen hos människor och rapporterna om döda harar med tularemi under 2019 kom från tidigare kända endemiska specifika områden, främst i mellersta och även norra Sverige. Men vi kunde även konstatera fler fall än vanligt längre söderut, säger Rikard Dryselius, mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Inom EU och globalt fortsatte afrikansk svinpest (ASF) att spridas bland vildsvin och tamgrisar under året, med stora ekonomiska konsekvenser till följd. I Sverige gav ansträngningarna för att öka medvetenheten bland allmänheten och att engagera jaktsamhället resultat. Nära 100 procent fler vildsvin som hittats döda lämnades in till övervakningen. Detta jämfört med tidigare år. Antalet undersökta vildsvin är dock fortfarande få och fler åtgärder behövs för att säkerställa en tillräcklig kapacitet för att upptäcka ASF tidigt i Sverige.

De tre första fallen av avmagringssjuka (CWD, Chronic wasting disease) i landet upptäcktes under 2019, alla på äldre älgar i norra Sverige. I enlighet med EU-lagstiftningen ledde det första fallet till en mer intensiv och logistiskt komplex övervakningsinsats i området. Övervakningen involverade olika djurarter och kategorier, och krävde engagemang av både frivilliga krafter och aktörer som inte vanligtvis deltar i sjukdomsövervakning.

– Det innebar en utmaning, både logistiskt och kommunikationsmässigt, och vi har varit helt beroende av stora frivilliginsatser. Men tack vare ett stort engagemang hos de inblandade har vi trots det nått ett mycket bra resultat, säger Kaisa Sörén, epidemiolog vid SVA.

Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2019. SVA gör rapporten tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Den ges ut varje år och innehåller bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under föregående år.

Källa: SVA