Sveriges förmåga att göra dricksvattenanalyser ska stärkas

Sveriges förmåga att göra dricksvattenanalyser ska stärkas
Regeringen har beslutat om åtgärder för att trygga dricksvattnet. Bland annat har man gett direktiv för en utredning om hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i Sverige. Dessutom får Livsmedelsverket i uppdrag att utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap.
I december väntas EU anta ett nytt dricksvattendirektiv. Det kommer bland annat att innehålla skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet, ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten och nya regler för material i kontakt med dricksvatten.

I kommittédirektiven fastställs ramarna för den utredning som behöver göras för att kunna genomföra det nya dricksvattendirektivets bestämmelser i Sverige. I direktiven ingår bland annat att kartlägga hur svensk lagstiftning förhåller sig till det nya dricksvattendirektivet, att föreslå nödvändiga lag- och förordningsändringar samt lämna förslag på vilka myndigheter som är bäst lämpade att hantera de nya uppgifter som kommer att följa av det nya direktivet.

Ansvaret inom dricksvattenområdet vid kris och höjd beredskap vad gäller laboratorieförmåga behöver tydliggöras. Viss förmåga finns i dag vid andra myndigheter, men majoriteten av analyserna tillhandahålls av kommersiella aktörer. Syftet med regeringsuppdraget till Livsmedelsverket är att säkra Sveriges förmåga vad gäller dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap.

 

Källa: Regeringen