Livsmedelskontrollen behöver följas upp bättre

Livsmedelskontrollen behöver följas upp bättre

Uppföljningen av hur företag och jordbruk åtgärdar brister som upptäcks i livsmedelskontrollen behöver förbättras. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickats till EU-kommissionen, skriver Livsmedelsverket.

Rapporten till kommissionen omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Mängden kontroll – hur många företag och jordbruk som kontrolleras – är ungefär densamma som tidigare år och kontrollerna har upptäckt ungefär samma typer av brister. De företag som har den mest riskfyllda produktionen har fått mest kontroll. När kontrollen upptäcker en brist hos ett företag eller jordbruk rapporteras det som en avvikelse. Hur många avvikelser olika kontrollmyndigheter rapporterar varierar mycket mellan kontrollområden och myndigheter – från inga alls till att avvikelser rapporteras vid nio av tio kontrollbesök.

Årets rapport visar att det är svårt att följa upp företagens åtgärder på nationell nivå och att den uppföljningen behöver bli bättre.

– Uppföljning är nödvändig för att kunna övervaka att brister åtgärdas i olika verksamheter. Därför behöver rapporteringen av kontrollresultat utvecklas säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef, Livsmedelsverket.

Rapporten är framtagen av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna i samarbete. Även Tullverket, Swedac och Sveriges Kommuner och Regioner har bidragit med material från sina verksamheter. Livsmedelsverket har samordnat arbetet och är kontaktpunkt för rapporten.

Läs rapporten här

Källa: Livsmedelsverket