”Stärk djurskyddet när djur sätts ut för jakt och fiske”

”Stärk djurskyddet när djur sätts ut för jakt och fiske”

Jordbruksverket föreslår ett tillägg i djurskyddslagstiftningen för att stärka djurskyddet vid utsättning.

Anledningen är enligt ett pressmeddelande att det saknas reglering av djurskyddet vid utsättningar av djur för jakt och fiske. Även om utsättningen i de flesta fall sköts på ett bra sätt finns det en risk för djurskyddsproblem som då kan drabba många djur, skriver Jordbruksverket.

Det är tillåtet att sätta ut djur för jakt och fiske i Sverige och Jordbruksverket har haft i uppdrag att se på om det finns behov av djurskyddsregler kring denna utsättning.

– Det rör sig om många djur, sammanlagt flera miljoner, som varje år sätts ut och om utsättningen sker på fel sätt så finns det risk för allvarliga djurskyddsproblem, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Arbetet med regeringsuppdraget har skett i dialog med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Vetenskapligt underlag till arbetet har lämnats av Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd och berörda organisationer och aktörer har också fått bidra med synpunkter. Baserat på allt som framkommit gör vi bedömningen att det bör införas en bestämmelse som reglerar djurskyddet vid själva utsättningsmomentet av djur för jakt och fiske.

Sverige är det fågel- och fiskarter som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. Bland fågelarterna är det främst fasan, rapphöns och gräsand som sätts ut för jaktändamål och laxfiskar som huvudsakligen sätts ut för fiskeändamål.

Under uppfödning och transport skyddas de berörda djuren, precis som alla andra djur som hålls av människan, av djurskyddslagstiftningen. Vid själva utsättningsmomentet omfattas djuren dock inte av nuvarande djurskyddslagstiftning och det är inte tydligt hur långt djurhållarens ansvar sträcker sig. Vår rapport visar att det finns risk för djurskyddsproblem om djur sätts ut på fel sätt, i olämpliga miljöer eller om djuren inte är förberedda för ett liv i det vilda. Exempel på sådana problem kan vara svält eller problem att söka skydd.

– Det finns en risk för djurskyddsproblem som vi bedömer är tillräckligt stor för att motivera att man i djurskyddslagen inför en reglering kring själva utsättningen. En sådan reglering kan tydliggöra djurhållarens ansvar att förebygga djurskyddsproblem och främja dessa djurs välfärd vilket ligger i linje med djurskyddslagens intentioner, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Förslaget innebär att föra in en övergripande regel i djurskyddslagen som ställer upp de grundläggande principer som djurhållare i landet har att förhålla sig till.

– Vår bild är att de flesta sköter utsättningen bra idag. Vår utredning visar dock att det finns risk för djurskyddsproblem om utsättningar görs på fel sätt och det är därför vi föreslår ett tillägg till djurskyddslagen. Genom en sådan reglering blir det också möjligt för ansvariga myndigheter att kontrollera verksamheten och vidta eventuella nödvändiga åtgärder om utsättning görs felaktigt säger utredare Johannes Erlandsson.

Källa: Jordbruksverket