Jägare ska få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter

Jägare ska få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter

Livsmedelsverket föreslår att jägare som gått en särskild utbildningen under ett år ska få leverera 10 oavhudade vildsvin och kött från 10 vildsvin direkt till konsument. Det är en del av en ny lagstiftning som ska göra det lättare för jägare att sälja vildsvinskött till konsumenter och leverera vildsvin till butiker och restauranger.

Livsmedelsverkets förslag gäller författningsändringar som gör att jägare ska få leverera små mängder vildsvin och vildsvinskött direkt till konsumenter samt vildsvin till livsmedelsbutiker och restauranger. Utgångspunkt för förslaget är att hålla nere kostnader och administrativa bördor för jägarna så långt det går utan att göra avkall på livsmedelssäkerheten.

–Vi tror att de här ändringarna ska bidra till att mer svenskt vildsvinkött kan nå konsumenterna med bibehållen nivå på livsmedelssäkerhet säger Arja Kautto, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

För att få leverera direkt till konsumenter måste jägaren gå en särskild utbildning och anmäla sin hantering till Länsstyrelsen. Ytterligare krav är att vildsvin eller kött av vildsvin måste ha provtagits och analyserats för trikiner innan det får säljas till konsument. I vissa områden, som påverkats av nedfall från Tjernobyl, ska även cesiumhalten kontrolleras.

Livsmedelsverket föreslår att de jägare som gått den särskilda utbildningen under ett år får leverera högst 10 oavhudade vildsvin och kött från 10 vildsvin direkt till konsument.

Alla jägare får under ett år lämna högst 75 oavhudade vildsvin till livsmedelsbutiker och restauranger. Alla jägare kan även fortsättningsvis lämna ett obegränsat antal vildsvin till vilthanteringsanläggningar. Vildsvin som lämnas till vilthanteringsanläggningar berörs inte av förslaget.

Förslaget är en del i ett större arbete inom livsmedelsstrategin som ska minska vildsvinsstammen samtidigt som köttet tas tillvara och jägare kan få ersättning för sitt arbete. Jordbruksverket, SVA och Länsstyrelsen i Kronoberg är andra aktörer som arbetar med förslag och lösningar på sina respektive områden.

Livsmedelsverkets förslag har varit på remiss för synpunkter hos bland andra berörda branscher, intresseorganisationer och myndigheter. Det förslag som nu lämnas till regeringen har delvis anpassats efter de synpunkter som inkommit.

Innan beslut kan fattas om de nya nationella reglerna måste regeringen först anmäla regeländringen till EU-kommissionen och de andra medlemsländerna.

Källa: Livsmedelsverket