Regeringen vill ha bättre åtgärder mot salmonella

Regeringen vill ha bättre åtgärder mot salmonella
Regeringen har uppdragit åt Jordbruksverket och SVA att genomföra en förstudie om åtgärder för att förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.
Under det senaste året har antalet salmonellafall ökat hos livsmedelsproducerande djur, och då i grisbesättningar, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Tillsammans med större och mer specialiserade besättningar leder det till ökade kostnader för både djurägare och staten vid bekämpning av utbrott. Det finns ett behov att undersöka möjliga smittkällor för att kunna förebygga smitta på ett bättre sätt samtidigt som ny kunskap om bl.a. analysmetoder innebär att den svenska bekämpningsmodellen behöver uppdateras och anpassas.

Regeringen anser därför att det behövs en översyn av hur arbetet kring hantering av salmonella hos lantbrukets djur kan förbättras.

–Sverige ska ha en hantering av salmonella som är effektiv och säker, såväl ur djurhälso- som folkhälsoperspektiv men även ur lönsamhets- och konkurrensperspektiv. Bekämpning av salmonella och en hög livsmedelssäkerhet är en del av regeringens livsmedelsstrategi för att göra svenska livsmedel attraktiva på den internationella marknaden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Källa: Regeringen