Djurskyddskontrollen visar ökande brister inom grishållningen

Djurskyddskontrollen visar ökande brister inom grishållningen

Djurskyddskontrollen för 2020 visar på en ökning av vissa brister inom grishållningen. Bättre utbildning av djurskyddshandläggarna ska bidra till en förbättring. Det skriver Jordbruksverket

På grund av pandemin har länsstyrelsernas djurskyddskontroll minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har hanterats administrativt. Länsstyrelserna genomförde 19 450 kontrollinsatser, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2019. Kontrollinsatserna under 2020 bestod av:

  • 8 185 fysiska kontroller,
  • 9 471 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt, samt
  • 1 794 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter.

–Pandemin har påverkat länsstyrelsernas kontrollarbete på olika sätt och i varierande grad. Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2020 jämfört med tidigare år, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket.

Länsstyrelserna tar varje år emot ett stort antal anmälningar om bristande djurhållning. Samtidigt är målet är att göra lika många anmälningskontroller som normalkontroller. Trots utmaningarna med pandemin, uppfylldes målet i landet som helhet under 2020.

Statistiken visar att många djurhållare lever upp till djurskyddsreglerna. De vanligaste bristerna när det gäller lantbrukets djur är skötselrelaterade. När det gäller nötkreatur är den vanligaste bristen djurens renhet.

–Djurhållarna behöver ha goda skötselrutiner för att lyckas med en god djurhållning. För att få en bättre bild av orsakerna till bristerna har vi i år även hämtat information från branschen (Växa Sverige och Gård & Djurhälsan) samt tagit del av erfarenheterna från länsstyrelsernas nationella projekt om nötkreaturs renhet, säger Hanna Heyl på Jordbruksverket.

Statistik från Livsmedelsverkets och länsstyrelsens kontroller på slakterier visar att det förekommer brister vid de mest kritiska momenten som rör bedövning och avlivning. Statistiken för 2020 från länsstyrelserna visar också på en ökning av vissa brister inom grishållningen.

–Grisnäringen har tillsammans med oss och andra parter startat ett arbete för att stärka både djurvälfärden och produktionen. Det vi har uppmärksammat i årets statistik kommer att inkluderas i detta arbete, säger djurskyddschef Helena Elofsson på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har tagit fram en webbaserad utbildning för djurskyddshandläggare på länsstyrelsen. Den lanserades i februari 2020 och under året genomförde 162 personer utbildningen. Målet är bland annat att höja kompetensen, likrikta arbetssättet, underlätta att göra likvärdiga bedömningar samt att ytterligare utveckla handläggarnas kunskap om bemötande i kontrollsituationen.

Förhoppningen är att det ska bidra till att den offentliga djurskyddskontrollen genomförs på ett mer likartat sätt i hela landet, vilket är viktigt för både djurhållare och konsumenter.

Källa: Jordbruksverket