Nio av tio Krav-gårdar har naturbetesmark

Nio av tio Krav-gårdar har naturbetesmark

Under 2020 hade 91 procent av alla Krav-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark för djuren. Det är 11 procent mer än på samtliga motsvarande djurgårdar i Sverige, skriver Krav i ett pressmeddelande.

– Vår analys visar att merparten av Krav-märkt kött från får och nötdjur bidrar till att bevara markernas artrikedom. Dessutom vistas Krav-certifierade djur utomhus extra mycket jämfört med andra, säger Anita Falkenek, vd för hållbarhetsmärkningen Krav.

Artrikedomen är ett resultat av att markerna inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, inte gödslas, odlas eller bearbetas – och av att de betas. Naturbetesmarkerna kan ha betats i hundratals år, för att de har varit för steniga eller trädbevuxna för att det ska gå att odla på dem. Men i det moderna jordbruket blir arealen naturbetesmarker allt mindre. I dag återstår endast cirka 3 procent av de naturbetesmarker som fanns i Sverige i mitten av 1800-talet.

För att behålla mångfalden av växter och djur på de naturbetesmarker som finns kvar, måste de fortsätta att betas – annars växer de igen, och då minskar artrikedomen.

– När vi konsumenter vill köpa kött, kan vi alla bidra till ökad biologisk mångfald och också andra mervärden såsom god djurvälfärd och minskad klimatpåverkan om vi väljer Krav-märkt, säger Anita Falkenek.

Källa: Krav