Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Bättre uppföljning av läkemedel för djur

I en lagrådsremiss lämnar regeringen lämnar ett antal förslag som ska förbättra tillgången till uppgifter om djurläkemedel. Syftet är att stärka myndigheternas uppföljning och tillsyn, samt veterinärers egenuppföljning, bland annat när det gäller antibiotikaanvändning. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen föreslås en skyldighet för den som bedriver öppenvårdsapotek att lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept som avser läkemedel för djur. Det föreslås därutöver bland annat att sekretess hos E-hälsomyndigheten inte ska hindra att uppgifter lämnas till öppenvårdsapotek, samt att apotekspersonal ska omfattas av tystnadsplikt även när de expedierar läkemedel för djur.

Lagrådsremissen innehåller även bedömningar om vilka uppgifter som bör samlas in och lämnas ut av E-hälsomyndigheten, och vilka uppgiftsskyldigheter som behövs.

– Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hot, som Sverige är drivande i att motverka. En god uppföljning och tillsyn av läkemedel för djur utgör en viktig del i detta arbete som vi nu vill stärka ytterligare, säger socialminister Lena Hallengren.

– Ett av målen i regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens är att stärka tillgången till data om försäljning och användning av antibiotika inom alla sektorer. Detta är ett viktigt led för att uppfylla det målet för djursektorn, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.