Överviktiga hundar bedöms som ”excellenta” på utställningar

Överviktiga hundar bedöms som ”excellenta” på utställningar

Lindrig övervikt påverkar inte hundars resultat på utställningar. Många får ändå bedömningen ”excellent”. Det visar en studie från SLU.

Förekomsten av övervikt hos sällskapshundar ökar men hittills saknas kunskap om övervikt hos svenska utställningshundar. Forskare från SLU har bedömt hullet hos svenska utställningshundar och undersökt hur hundar i olika hull premieras på utställning.

Hullet hos 120 hundar av sex populära raser bedömdes av utbildad djurhälsovårdspersonal med hjälp av en väletablerad 9-gradig hullbedömningsskala där 1 definieras som utmärglad och 9 som grav fetma. I den här studien betraktades hundar med en bedömning lika med eller över 6 som överviktiga.

Ungefär en tredjedel (32 procent) av hundarna bedömdes vara övervikta. Lindrig övervikt (6 på skalan) var dominerade bland de överviktiga hundarna. Ingen hund bedömdes vara fet.

Förekomsten av övervikt skilde sig mellan raserna och fransk bulldogg, golden retriever och labrador retriever uppvisade högst förekomst av övervikt (50–67 procent). Lindrig övervikt påverkade inte hundarnas resultat då normalviktiga och lindrigt överviktiga hundar fick bedömningen ”excellent” eller högre utmärkelser (certifikat) i likvärdig utsträckning.

Hundägare, uppfödare och domare behöver öka sin medvetenhet gällande övervikt hos hund, skriver SLU. Forskarna föreslår utbildning i hullbedömning som ett led i att motverka övervikt och därtill kopplade hälsorisker. Detta ses som särskilt viktigt för retrievers och kortnosiga raser, vilka uppvisade hög förekomst av lindrig övervikt i studien och har rasspecifika hälsoproblem som förvärras av ett ökat hull. Ägare och uppfödare av dessa traditionellt robusta hundraser bör också informeras om att lindrigt överviktiga hundar inte premieras i större utsträckning än normalviktiga på utställning, menar forskarna.

Källa: SLU