Bikvalster bekämpas med specialutvecklad svamp

Bikvalster bekämpas med specialutvecklad svamp

En nyutvecklad stam av den entomopatogena svampen Metarhizium brunneum, som finns i jordar i hela världen, kan användas för att bekämpa en parasit som angriper honungsbin. Därmed skulle man slippa använda kemiska bekämpningsmedel för att rädda bina.

Ektoparasiten Varroa destructor anses vara en av de främsta orsakerna till honungsbinas sjukdom och död. Denna kvalster är långt farligare än andra faktorer som kemikalier, stress eller patogener när det gäller minskningen av antalet bin och andra insekter i allmänhet. Varroa destructor livnär sig på honungsbin genom att punktera deras exoskelett med sina vassa munnar och äta vävnaderna genom extraoral matsmältning. Kvalstren sprids bland bisamhällena genom att smittade bin flyger in i närliggande bikupor.

Utan behandling har bisamhällen som är smittade med Varroa en genomsnittlig livslängd på ett till tre år. För närvarande är biodlare i stor utsträckning beroende av kemiska akaricider för att bekämpa kvalstren, trots de faror som dessa kemikalier för med sig för bin, andra insekter och för ekosystemen som helhet. Dessutom har parasiten utvecklat resistens mot de kemiska bekämpningsmedlen.

Jakten efter en alternativ lösning har nu lett forskarna att utveckla en stam av svampen Metarhizium, speciellt avsedd för att bekämpa Varroa. Mitosporerna hos denna entomopatogena svamp har visat sig effektiva för att eliminera kvalstren helt i bikuporna genom att sporerna tränger in i kvalstrens inre vävnader och dödar dem inifrån. Eftersom bin har hög immunitet mot sporer är användningen av svamparna ett säkert och naturligt sätt att bekämpa skadedjuret, anser forskarna.

Ett problem har varit att få svamparna att överleva in den varma miljö som råder inne i bikuporna, där medeltemperaturen ofta ligger runt 35 grader C. Men forskarna har lyckats utveckla en ny stam av Metarhizium som är mer motståndskraftig mot värme. Den kan inte bara överleva högre temperaturer, utan är också mer effektiv mot Varroa. Forskarna hoppas nu att svampen ska godkännas som ett biologiskt bekämpningsmedel. Planen är att inom de närmaste tio åren fasa ut kemikalierna så att Varroaparasiten blir ett minne blott.

Källa: Vétitude.fr