Generellt låga nivåer bekämpningsmedelsrester i livsmedel

Generellt låga nivåer bekämpningsmedelsrester i livsmedel

Livsmedelsverkets kontroll visar att få livsmedelsprover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket genom stickprov hur mycket rester av bekämpningsmedel som finns i livsmedel. Halterna av bekämpningsmedelsrester får inte överskrida gränsvärden som gäller i hela EU. När livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas hela partiet från att säljas till konsumenter.

Generellt var det låga halter som hittades i stickproverna under 2019, visar den senaste rapporten. Totalt togs 1 726 stickprov inom sex livsmedelskategorier. I ungefär hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. I 52 prov (3 procent) hittades halter över gränsvärdet. De flesta av de överskridna gränsvärdena hittades i produkter som kom från tredjeland, det vill säga från icke-EU-länder.

–Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i hälften av proverna, säger Maria Florin, chef för Avdelning säkra livsmedel på Livsmedelsverket

I ris fanns fler överskridanden än i andra livsmedel. Det kan bland annat förklaras av att gränsvärdet för ämnet tricyklazol sänktes 2017. Många odlare hade inte hunnit anpassa sig till det nya lägre gränsvärdet. Men även andra år brukar ris stå för de flesta överskridandena i kategorin spannmål, där även sådant som råg och havre provtas.

I de prover som togs i kategorin barnmat och i prover av animaliskt ursprung fanns inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 2,9 procent överskridanden och i grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 2,6 procent av proverna.

Ekologisk mat får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 1 av 281 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter som hittades i ekologiska livsmedel var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

De kategorier som provtas är:

  • Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 procent överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta) 1,4 procent överskridanden.
  • Barnmat 0 överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 procent överskridanden.
  • Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 procent överskridanden.

Källa: Livsmedelsverket