Jordbruksverket överväger lättnader från regelverket

Jordbruksverket överväger lättnader från regelverket

Distriktsveterinärerna genomförde 20 procent fler behandlingar av smådjur under beredskapstid sommaren 2021 jämfört med 2020. Jordbruksverket ser nu över möjligheterna att journalföra på engelska, som ett led i att lösa den allmänna veterinärbristen. Man överväger också att förlänga djurvårdarnas undantag för att få utföra vissa arbetsuppgifter.

Sommaren blev tuff för djursjukvården. Arbetet med att lösa veterinärbristen fortsätter, skriver Distriktsveterinärerna och Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

För Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, innebar sommaren 2021 bland annat fler behandlingar av smådjur under beredskapstid som kvällar, nätter och helger. Jämfört med 2020 handlar det om en 20-procentig ökning under perioden juni–augusti.

– Distriktsveterinärernas personal har prioriterat att hjälpa akut sjuka djur, och jag är stolt över hur våra medarbetare har tagit sig an den extra utmaning detta har inneburit. Vi upplever att många djurägare också har haft förståelse för att de har fått vänta och åka längre för att få vård för sina djur. Samtidigt har vi byggt upp en vårdskuld inför hösten, eftersom vi har tvingas skjuta upp behandlingar som inte varit akuta, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna för en nära dialog med företrädare för branschen för att undvika att liknande situationer som i somras ska uppstå igen.

– Diskussionerna är viktiga, och vi har en samsyn om att samarbete oss emellan är viktigt och nödvändigt framöver. Även företrädare för Gröna Arbetsgivare meddelar att sommaren har varit tuff och vi behöver hjälpas åt att hitta lösningar för att vi ska ha den höga nivå på djursjukvården som vi ska ha i Sverige, säger Anna Wretling Clarin, enhetschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket arbetar med olika åtgärder för att möta bristen på personal inom djursjukvården. Bland annat ser verket över föreskrifterna som reglerar djurhälsopersonal i Sverige. En fråga handlar om att analysera möjligheten att journalföra på engelska för att öppna för att fler utländska veterinärer kan få jobba här. Ett annat exempel är Jordbruksverkets analys och översyn av fortsatta möjligheter för djurvårdare att utföra uppgifter som annars bara djursjukskötare får göra.

Jordbruksverket har också en pågående dialog med privata veterinärer ute i landet som upprätthåller beredskapen dygnet runt för lantbruksdjur för att hitta samarbeten och möjliga lösningar för en fortsatt beredskap. På senare år har Distriktsveterinärerna tagit över beredskapen i några tidigare privata områden då de av olika anledningar inte kunnat upprätthålla den längre. I andra områden finns ett samarbete med privata.

– Vi är måna om att i största möjliga utsträckning hitta lösningar och samarbeten med de privata veterinärerna för att djur ska kunna få akut vård, säger Anna Wretling Clarin.

Källa: Jordbruksverket Foto: Distriktsveterinärerna