Sverige vill ta ledarskap i kampen mot antibiotikaresistens

Sverige vill ta ledarskap i kampen mot antibiotikaresistens

 

Nu pågår en global vecka om antibiotikaresistens (AMR). Socialminister Lena Hallengren är Sveriges representant och vice ordförande i den globala ledargruppen för AMR, en högnivågrupp tillsatt av FN:s generalsekreterare. I gruppen arbetar man för att främja agerande kring AMR på högsta politiska nivå. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
– Antibiotikaresistens kallas ibland för den tysta pandemin. Den växer i det tysta men orsakar globalt hundratusentals människors död varje år. Vi behöver agera samordnat på global nivå för att minska det stora hot mot människors hälsa som det innebär om antibiotika slutar fungera, säger socialminister Lena Hallengren.

Dagens moderna sjukvård är inte möjlig utan effektiva antibiotika och att kunna behandla sjukdomar hos djur är en förutsättning för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen, skriver regeringen. När antibiotika av olika anledningar kommer ut i miljön kan det bidra till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och leda till negativa effekter i miljön.

För att samordna det svenska arbetet mot antibiotikaresistens har regeringen beslutat om en strategi och Sverige arbetar utifrån ett tvärsektoriellt helhetsperspektiv, One Health. Under senare år har fokus för arbetet mot AMR till stor del flyttats från den nationella arenan till den internationella för att behovet av insatser är större globalt. Enligt den svenska strategin ska Sverige ta en ledande roll i det internationella arbetet.

– Sverige har, med sin långa erfarenhet och breda kompetens, mycket att bidra med som en global aktör i arbetet mot antibiotikaresistens. Vi är efterfrågade och FN-systemet är en viktig arena för det svenska påverkansarbetet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

· Socialminister Lena Hallengren är Sveriges representant och nyligen utsedd vice ordförande i den globala ledargruppen för AMR, en högnivågrupp tillsatt av FN:s generalsekreterare. I gruppen arbetar man för att främja agerande kring AMR på högsta politiska nivå.

· Sverige är också medlem i en sammanslutning av hälsoministrar från ett 20-tal länder (Alliance of Champions) som samarbetar för att lyfta frågan om AMR inom FN-systemet.

· Sverige är dessutom givare till fonden ”Antimicrobial Resistance Multi-Partner Trust Fund” som är skapad av Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) för att stödja implementeringen av låg- och medelinkomstländers handlingsplaner mot antibiotikaresistens i ett brett tvärsektoriellt helhetsperspektiv.

· Sverige har haft flera lyckade samarbeten med FN där den svenska modellen har fått stor spridning. Olika sampublikationer har visat att sjukdomsutbrott kan förhindras med god djurhållning, vilket minskar behovet av antibiotika.

· Sverige har även varit starkt bidragande till att nya internationella standarder för AMR i livsmedelkedjan kunde antas av Codex Alimentarius under hösten.

· Även Sveriges engagemang inom OIE bidrar till en globalt ökad djurhälsa med minskat behov av antibiotika samt en säker handel med djur och djurprodukter.

· På EU-kommissionens uppdrag stödjer Sverige också andra länder att effektivisera sitt AMR-arbete.

· I internationella sammanhang går Sverige i täten för att belysa miljöns betydelse för uppkomst och spridning av AMR. Spridning av antibiotika till miljön kan ske exempelvis vid tillverkning. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en försöksverksamhet kring en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

– Genom att gynna en miljömässigt hållbar produktion har Sverige möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav vid läkemedelsproduktion, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens
Regeringen har beslutat om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin bibehåller den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.
Uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Källa och foto: Regeringen. Bilden föreställer socialminister Lena Hallengren