Avhandling: Hjärtbiomarkörer påverkas av kattens ras, ålder och kön

Avhandling: Hjärtbiomarkörer påverkas av kattens ras, ålder och kön

Ras, kön och ålder påverkar blodtryck och cirkulerande hjärtbiomarkörer hos friska katter enligt forskare vid SLU , som samarbetat med veterinärvårdskedjan Evidensia. Många katter drabbas med stigande ålder av hjärtsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati (HCM) som kännetecknas av förtjockning av hjärtats vänstra kammare. Diagnos sker med hjärtultraljud. En enklare blodanalys för att stödja misstanke om hjärtsjukdom vore fördelaktigt. Veterinären Sofia Hanås har studerat hjärtbiomarkörer och blodtryck hos katt i en avhandling från SLU.

Möjliga samband har undersökts mellan hjärtbiomarkörer (natriuretisk peptid (NT-proBNP), kardiellt troponin (cTnI), microRNA och blodtryck) och katters egenskaper (ras, kön, ålder, kroppsvikt och hull) hos friska huskatter, birmor och norska skogkatter och mellan friska katter och katter med HCM. Hos friska katter fanns samband mellan ras och blodtryck, med högre blodtryck hos norska skogkatter och huskatter än hos birmor. Blodtryck visade sig också öka med stigande ålder hos friska katter.

Blodtrycket varierade mindre om det mättes med katten kvar i sin transportbur jämfört med på bordet. Birmor hade högre koncentration cTnI än norska skogkatter. MicroRNA uttrycktes olika i blod från huskatter jämfört med norska skogkatter. Det fanns ett samband mellan kön och NT-proBNP med högre koncentration hos hankatter än hos honkatter. Koncentrationen cTnI var högre hos kastrerade hankatter jämfört med intakta honkatter.

Hos katter med HCM och förstoring av vänster förmak var koncentrationerna av NT-proBNP och cTnI högre än hos katter utan förmaksförstoring. Ett snabbtest för NT-proBNP var användbart för att uppskatta koncentrationen av NT-proBNP.

Sammantaget visar avhandlingen att biomarkörer påverkas av kattens ras, ålder och kön. Skillnaderna var relativt små och påverkar inte tolkningen av blodtrycksmätningar eller blodanalyser av hjärtbiomarkörerna. Att mäta blodtrycket i kattens egen bur är fördelaktigt. Snabbtestet för NT-proBNP kan stärka misstanken om hjärtsjukdom men för att utesluta hjärtsjukdom behöver hjärtat ultraljudas.

Avhandlingen läggs fram i morgon fredag 28 januari. Länk till publikationen här

Källa: SLU