Rapport: ”Svenska livsmedel säkra”

Rapport: ”Svenska livsmedel säkra”

I Sverige är det generellt sett liten risk att bli sjuk av maten. Livsmedlen är säkra, djuren friska och växterna sunda. Det är slutsatsen i en utvärdering av den livsmedelskontroll som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna utfört 2020.

– Pandemin har påverkat myndigheternas kontroller vilket har lett till nya metoder där många kontroller sker på distans, digitalt, för att minska risken för smittspridning, säger Åsa Kjellgren, chef för Kontrolledningsavdelningen på Livsmedelsverket.

Bättre handhygien och mindre antal restaurangbesök under coronapandemin kan vara anledningen till att färre blivit sjuka av maten under 2020.

Resultat från 188 matförgiftningsutredningar visar att norovirus orsakade flest fall av vinterkräksjuka, 486 personer, bland de rapporterade utbrotten. Antalet rapporterade utbrott minskade avsevärt i jämförelse med tidigare år och det i en tid då färre antal kontroller gjordes hos livsmedelsföretagen i Sverige.

– Under pandemin har företag och myndigheter tillsammans jobbat med kontrollen av den mat vi producerar och äter i Sverige. Vi kan se att myndigheternas kontroller ger effekt och företagens egna kontroller likaså, säger Åsa Kjellgren på Livsmedelsverket.

Kemikalieinspektionen kontrollerade växtskyddsmedel genom att analysera ett urval av produkter på marknaden för att bland annat undersöka om det fanns förfalskade produkter. Inga sådana hittades i kontrollerna.

Trots coronapandemin har Jordbruksverkets och länsstyrelsernas kontroller av foder inte minskat jämfört med tidigare år. Många foderkontroller, framför allt uppföljande kontroller, har utförts digitalt under året.

Vid kontrollen av primärproducenter observerade länsstyrelserna fler avvikelser under 2020 än föregående år men ingen avvikelse bedömdes som allvarlig i primärproduktionen under 2020.

I jämförelse med tidigare år minskade antalet djurskyddskontroller. Kontrollerna ledde bland annat till att 191 djur omhändertogs inom lantbruket och i 275 fall utfärdades förbud mot att inneha djur.

Djurskyddskontrollerna visar att brister som upptäckts skiljer sig åt beroende på djurslag. För nötkreatur var det vanligaste att djuren inte hålls tillräckligt rena. Vid kontroll av grisar var den vanligaste bristen att liggytor inte hålls rena och torra. För värphöns var det att burhöns för äggproduktion inte har tillgång till tillräckligt med ströbad.

Inom livsmedelskontrollen totalt utfördes under 2020 färre kontroller än tidigare år. Det beror dels på att många aktörer höll stängt, dels på att myndigheter ställde in kontroller för att inte bidra till smittspridning.

Kontrollen av livsmedel följer matens väg från jord till bord. Både produktion och tillverkning av mat liksom försäljning och servering kontrolleras. Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, kommunerna och länsstyrelserna har ansvar för olika delar av kontrollen och varje år publicerar Livsmedelsverket rapporten Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som sammanfattar utvärderingen av myndigheternas kontrollverksamhet.

Till rapporten

Källa: Livsmedelsverket