EU inför strategi för big data inom veterinärmedicinska läkemedel

EU inför strategi för big data inom veterinärmedicinska läkemedel

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och cheferna för ländernas läkemedelsmyndigheter (HMA) har antagit en veterinär big data-strategi som sträcker sig till 2027. Den beskriver visionen avseende datadrivna, digitala innovationer inom veterinärmedicinen i EU. Det skriver EMA i ett pressmeddelande.

Strategin tar sin utgångspunkt i nyckelmålen i den nya förordningen för veterinärmedicinska läkemedel, och syftar till att anpassa gällande praxis och innovativa digitala lösningar till varandra. Det går ut på att identifiera relevanta användningsområden, befintliga och kommande datakällor, behovet av infrastruktur och metoder för att skapa en miljö som uppmuntrar till innovation i utvecklingen av nya veterinärmedicinska läkemedel.

EMA och hela EU:s reglerande nätverk för veterinärmedicin har gjort betydande investeringar i nya it-system som genererar och samlar in ökande mängder data, heter det i pressmeddelandet. Strategin sätter upp ett ramverk för att hantera och använda dessa data. Tanken är att säkerställa att den information som tillhandahålls för att främja folk- och djurhälsa är korrekt och tillförlitlig.

Den veterinära big data-strategin föreslås implementeras i faser:

Fram till 2023: Insamlingen av nyckeldata och identifiering av nya datakällor stärks.

2023-2025: Nyckeldata i riktade regulatoriska processer integreras och nya analyslösningar startas.

2024-2027: Data för att driva och dela informations läggs till strategein. Analyskapaciteten utökas. Denna fas kommer att anpassas till big data-strategin för humanläkemedel.

Den nya strategin påverkar olika affärsområden som läkemedelssäkerhet, kampen mot antimikrobiell resistens, miljöriskbedömning, regelefterlevnad, utveckling av nya veterinärmedicinska läkemedel och bevis för läkemedlens effekt/effektivitet.

Ett första veterinärforum för big data-intressenter som vände sig till tillsynsmyndigheter, läkemedelsindustrin, leverantörer av it-system till lantbruket, akademi, konsumenter och veterinära kliniker, har ägt rum i juni 2021. Ett uppföljningsforum kommer att hållas den 23 november 2022.

Källa: EMA