Ny rapport ger översikt över alternativmedicin för djur

Ny rapport ger översikt över alternativmedicin för djur

SLU har publicerat en rapport om användningen av komplementär och alternativ veternärmedicin på häst, hund och katt. Slutsatsen är att de flesta metoder saknar tillräcklig vetenskaplig dokumentation, medan vissa motiverar fortsatta studier. Oavsett är det viktigt för djursjukvården att veta vilka metoder djurägare använder.

Rapporten ska ge en uppfattning om metodernas vetenskapliga underlag och detaljerad information om kunskapsläget. Komplementär och alternativ veterinärmedicin, så kallade KAVM-metoder, används i olika stor utsträckning för djur. Metoderna finns representerade längs en gråskala, från sådana som i ett fåtal vetenskapliga studier uppvisat dokumenterade kliniska effekter, till dem som visat sig vara verkningslösa. Akupunktur, elektroterapi och ljusterapi är några av de behandlingsmetoder som ingår i litteraturstudien, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Rapporten är en systematisk litteraturgenomgång av drygt 16 000 abstrakt, publicerade mellan åren 1980-2020, med fokus på metodernas vetenskapliga kvalitet gällande effekt på djurslagen häst, hund och katt. Den ger därmed en översikt som hittills har saknats inom området.

Rapporten ”Komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur – en systematisk litteraturöversikt” ges ut av SLU Future One Health. Författarna är verksamma vid SLU, Helsingfors universitet, Colorado State University, Karolinska Institutet, University of Tennessee och Umeå universitet.

–Anledningen till att vi skrev denna rapport var att generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar som är viktiga för djurs hälsa och välfärd. Vår förhoppning är att materialet kan bidra till att höja kunskapsnivån om dessa metoder bland djurhälsopersonal, djurägare, försäkringsbolag och myndigheter, säger Anna Bergh, docent vid SLU och en av författarna, samt samordnare för arbetet.

Ibland vänder sig djurägare till KAVM-terapeuter med sina djur. Det är därför viktigt att Sveriges djurhälsopersonal är informerad om aktuella metoder, dels för att kunna diskutera dessa med djurägaren, dels för att kunna bedöma vad djuret eventuellt behandlats med och hur KAVM-metoder kan interagera med gängse veterinärmedicinska behandlingar.

Litteraturgenomgången mynnade ut i en översikt av en rad metoder inom grupperna akupunktur, elektroterapi, ljusterapi, mjukdelsbehandling, mobiliserings- och manipulationsmetoder, samt övriga metoder, med fokus på metodernas kliniska effekt. Flera av dessa metoder används även inom humansjukvården.

–Det behövs mer forskning inom området, så att vi kan få större underlag och vetenskaplig höjd på studierna och därmed höja kunskapsnivån i syfte att behandla djur med de metoder som har påvisad klinisk effekt, konstaterar Anna Bergh.

Resultatet av sammanställningen visar att majoriteten av de studerade metoderna uppvisar bristande vetenskaplig dokumentation och är av otillräcklig kvalitet för att någon slutsats ska kunna dras om metodernas effekt på en specifik skada eller sjukdom. Men några av KAVM-metoderna skulle kunna vara värda att forska vidare på. Likaså skulle resultat från humanmedicinska studier tillsammans med resultat från djurstudier kunna motivera fördjupade studier. Dit hör exempelvis metoder som massage, vissa elektroterapier och manipulationsbehandling. För många av de övriga metoderna finns för lite vetenskaplig dokumentation för att kunna säga hur de bör prioriteras för vidare forskning.

–Vi tycker att det viktigt att de metoder som har potential att ha en positiv klinisk effekt studeras närmare, så att de, om den vetenskapliga dokumentationen visar effekt, kan bli en del av konventionell djurhälsovård, säger Anna Bergh.

Källa: SLU