Hörselnedsättning höjer risken för demens hos hundar

En ny studie utforskar sambandet mellan hörselnedsättning och demens hos geriatriska hundar. Resultatet skulle kunna bidra till bättre behandling av åldrande hundar och att förstå sambandet mellan sensorisk förlust och kognitiv funktion hos hundar. Det framgår skriver Science Daily på sin webb.

Hos människor beräknas åldersrelaterad hörselnedsättning påverka en tredjedel av alla över 65 år, enligt forskare.

–Graden av kognitiv försämring går cirka 30-40 procent snabbare hos personer med åldersrelaterad hörselnedsättning, något som dessutom utgör en större bidragande orsak till demensrisk än andra faktorer som högt blodtryck eller fetma. Men vi vet inte detsamma gäller för hundar, säger Natasha Olby, en av forskarna bakom studien.

I studien utvärderade Natsha Olby och hennes kolleger 39 äldre hundar som genomgick auditiva och kognitiva tester. Ägarna ombads att fylla i två frågeformulär, ett fokuserat på kognitiv förmåga och det andra på livskvalitet. Kognitiv testning, frågeformulär och ålder jämfördes mellan grupperna.

Den genomsnittliga hunden kan höra toner på 50 decibel utan svårighet. Av de studerade hundarna kunde 19 höra vid 50 dB, 12 kunde höra vid 70 dB och 8 först vid 90 dB. Det motsvarar bullret från ett jetplan vid start. Medelåldern för hundarna inom varje grupp var 12, 13 respektive 14 år gamla.

När forskarna jämförde hörselresultaten med ägarnas enkätsvar om livskvalitet, fann de att antalet poäng relaterade till vitalitet och sällskap sjönk avsevärt när hörseln försämrades.

Med ledning av de kognitiva frågeformulären rankades alla åtta hundarna i 90 dB-gruppen som onormala, jämfört med nio av de 12 i 70 dB-gruppen och åtta av de 19 i 50 dB-gruppen. Resultaten från de kognitiva testerna var likartade: I takt med att hörseln försämrades, försämrades även hundens förmåga att utföra uppgifter.

–Hörselnedsättning är en av de största prediktorerna för demens hos människor. Det bidrar också till fall hos äldre, eftersom sensorisk försämring ger förlust av motorik. Så sambandet mellan fysisk och neurologisk nedgång är tydligt för människor, säger Olby.

Denna studie indikerar att samma koppling finns hos åldrande hundar, menar hon. Och eftersom hörselnedsättning hos hundar potentiellt kan behandlas, kan kanske några av deras andra problem också lindras. I förlängningen kan forskningen också höja förståelsen för vilka problem som hörselnedsättning skapar hos människor.

Science Daily refererar till en vetenskaplig artikel publicerad i the Journal of Veterinary Internal Medicine.