Små förändringar i antalet djur på svenska gårdar

Små förändringar i antalet djur på svenska gårdar

Antalet djur i svenskt jordbruk har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2021 och juni 2022. Det visar Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet fjäderfä har dock återhämtat sig efter fågelinfluensan 2021.

Minskat antal mjölkkor
Det totala antalet nötkreatur har minskat något och var i juni cirka 4000 färre än vid samma tidpunkt 2021. Det innebar att det fanns 1 449 300 nötkreatur på svenska jordbruk. Främst minskade antalet mjölkkor och kalvar medan övriga kor samt kvigor, tjurar och stutar ökade.

Antalet gårdar med nötkreatur fortsätter dock att minska och då främst gårdar med mjölkkor där drygt 5 procent försvunnit sedan juni 2021. Detta innebär samtidigt att varje mjölkgård har fler kor. I juni 2022 hade en genomsnittlig mjölkgård 106 mjölkkor vilket ska jämföras med 102 i juni 2021.

Antalet får har minskat
Mellan juni 2021 och juni 2020 har antalet får på svenska jordbruk minskat med 13 500 djur vilket motsvarar 2,6 procent.

Antalet grisar ökar
Antalet grisar har under året ökat något och då främst på grund av ett fler slaktgrisar. Avelsgrisar och smågrisar var dock färre i juni 2022 jämfört med juni 2021. Sett över en längre period så har antalet grisar minskat i antal, sedan 2000 med nästan 27 procent.

Fler höns vid räkningsdagen
Antalet höns var vid räkningstillfället fler än i juni 2021 men detta torde vara en effekt av fågelinfluensan som gav ett lågt antal föregående år. Antalet har dock inte kommit upp i 2020 års nivåer och normalvolymen har minskat något.

Källa: Jordbruksverket