PiNO fungerar bra när ponnyer ska sövas

PiNO fungerar bra när ponnyer ska sövas

En studie vid SLU visar att PiNO är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för att hantera låga syrenivåer i blodet när ponnyer sövs.

När hästar sövs finns en risk att låga syrenivåer i blodet utvecklas. Problemet uppstår när lungorna pressas samman av de tunga bukorganen vid ryggläge. Delar av lungorna kan då inte delta i gasutbytet och blodet i dessa delar blir inte syresatt. De låga syrenivåerna ger minskad syretillförsel i kroppens vävnader och kan delvis vara orsak till den höga dödligheten hos sövda hästar.

Kväveoxid är en kemisk förening som vidgar blodkärl som kan ges genom inandning vid sövning för att styra om blod från komprimerade lungområden till bättre ventilerade delar av lungan. Tekniken kallas pulsad-inhalerad kväveoxid eller PiNO. En studie har genomförts vid SLU i syfte att utveckla tekniken för användning av gasen till ponnyer.

Sex sövda ponnyer fick först andas spontant och ventilerades sedan mekaniskt med en ventilator. Blodflödet i lungorna avbildades med datortomografi och injektion av kontrastmedel i blodbanan under båda ventilationsformerna. Efter dokumentation av normalläget fick hästarna inhalera PiNO och genomblödningen i lungorna avbildades igen. Resultatet analyserades och genomblödning i både komprimerade och välventilerade lungdelar beräknades. Samtidigt togs blodprover för att mäta syrehalten i artärblodet.

Under PiNO-tillförseln minskade blodtillströmningen till kollapsade lungregioner och ökade i välventilerade delar. Parallellt sågs tydliga förbättringar i blodets syrenivåer. Effekten var mer uttalad under spontan andning jämfört med mekanisk ventilation.

Studien visar att PiNO är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för att hantera låga syrenivåer i blodet vid sövning av ponnyer.

Länk till publikationen

 

https://doi.org/10.2460/ajvr.21.03.0036