Försöksmöss ska få skonsammare slut på livet

Försöksmöss ska få skonsammare slut på livet

Används de bästa metoderna vid avlivning av möss i försöksdjursverksamheter i Sverige? Det vill en nationell kommitté och Sveriges 3R-center säkerställa i ett nytt projekt – och ha hjälp från branschen.

– Det är ett viktigt kunskapsunderlag att få fram, säger överdirektör Jan Cedervärn på Jordbruksverket. Han är ordförande i Sveriges Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Kommittén ingår i Jordbruksverkets organisation och har gett Sveriges 3R-center i uppdrag att utföra projektet.

– Möss är det absolut vanligaste djuret som används i försöksdjursverksamhet så det är väldigt stora volymer det handlar om.

Det handlar om att minska det onödiga lidandet?

– Ja, säger Jan Cedervärn.

Redan förra året beslutade kommittén att Sveriges 3R-center, som finns i Jordbruksverkets lokaler, skulle starta det aktuella projektet. Men det har dröjt tills i år.

3R i Sveriges 3R-center är en internationell förkortning för orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina).

Alla verksamheter som har försöksdjur inom EU ska arbeta efter 3R-principen.

Enligt veterinär Ebba Jennolf, projektledare på Sveriges 3R-center, är syftet med projektet att samla in och sprida kunskap och erfarenheter om avlivning av möss som används för vetenskapliga ändamål.

– Vi arbetar för att främja ersättning och minskning av antalet försöksdjur, och för att förbättra djurvälfärden för de djur som fortfarande används i försök, säger hon.

Tanken är att skapa en guide som enligt Ebba Jennolf kommer att inkludera alla avlivningsmetoder som är godkända för avlivning av möss som är försöksdjur enligt svensk lagstiftning.

För varje metod ska guiden bland annat besvara frågor om djurvälfärd – hur mössens välfärd påverkas under avlivningen – och bästa praxis för att minska lidandet och öka säkerheten. Rekommendationer om detta ska tas från litteraturen på området och tips baserade på personliga erfarenheter från djurtekniker, försöksdjursveterinärer och sakkunniga.

För att få till detta har Sveriges 3R-center i dagarna skickat ut en förfrågan till cirka 25 djurskyddsorgan kopplade till verksamheter i Sverige – institutioner såväl som företag – som har tillstånd för att använda eller föda upp möss för vetenskapliga ändamål. Centret vill ha svar senast den 14 april.

– Vi har bett dem att sammanställa hur de brukar göra och vad de brukar tänka på när det gäller de olika avlivningsmetoderna och skicka in det till oss så att vi kan inkludera deras erfarenheter i vår kunskapssammanställning, säger Ebba Jennolf.

– Målgruppen är försöksdjursveterinärer och djurtekniker som jobbar med möss som försöksdjur.

Skulle man kunna se det här som ett försök att få till en likriktning inom branschen?

– Framför allt handlar det om att sprida kunskap och god praxis, säger Ebba Jennolf.

– Det handlar mer om att vi ska nå ut till alla med vad som är bäst praktiskt.

På Läkemedelsföretaget AstraZeneca välkomnar man skrivelsen från Sveriges 3R-center.

– Vi har tagit emot förfrågan från Sveriges 3R-center och kommer stötta dem i deras viktiga arbete genom att bidra med våra kunskaper och erfarenheter, säger Therese Edström, legitimerad veterinär och föreståndare för djurens hälsa och välbefinnande på AstraZeneca.

Text: Håkan Frisell