Jordbruksverket: ”Privata veterinärer bör användas i beredskapsarbetet”

Jordbruksverket: ”Privata veterinärer bör användas i  beredskapsarbetet”

Det krävs kraftigt ökade resurser till veterinär beredskap. Det måste stå i proportion till den samhällsnytta som beredskapen utgör. Det är huvuddragen i Jordbruksverkets remissvar till betänkandet ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård”.

Tillgång till veterinär service dygnet runt över hela landet har avgörande betydelse, såväl för djurskydd och smittskydd som för livsmedelsproduktionen, det civila försvaret och en levande landsbygd, skriver Jordbruksverket i sitt remissvar till utredningen.

Verket delar utredningens syn att det krävs åtgärder för att säkra den veterinära servicen. Däremot anser man inte att frågan har utretts tillräckligt brett. De förslag som presenteras i utredningens löser inte problemen, särskilt som förslaget är att minska den veterinära servicen nattetid.

–Vi ser tillgång till veterinär service i hela landet, dygnet runt, som avgörande utifrån flera olika perspektiv. Det är en förutsättning för att kunna leva upp till djurskyddslagstiftningen, säkra ett gott smittskydd och stödja företagen på landsbygden. I slutändan handlar det om att värna våra djur och säkra vår livsmedelsförsörjning både i fredstid och vid störda förhållande, och att möjliggöra en levande landsbygd såklart, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Det som behövs är en satsning på veterinära resurser, så att dessa står i proportion till de samhällstjänster som veterinärerna står för. Det behöver vara attraktivt för statliga och privata veterinärer att arbeta med dessa uppgifter dygnet runt i hela landet, heter det i remissvaret.

De privata veterinärerna är den största veterinära resursen i landet, konstaterar Jordbruksverket. De behöver användas effektivare i beredskapsarbetet.

–Vi bedömer därför att det är av största vikt att det blir mer attraktivt för privata veterinärer att delta i beredskapsarbetet. Jordbruksverket anser också att de privata aktörernas roll och ansvar behöver utredas ytterligare utifrån Sveriges höga ambition när det gäller djurskydd och de högt ställda kraven på veterinär service, säger Anna Clarin, enhetschef på Jordbruksverket.

Utredningens förslag att stärka yrkestitlar inom djursjukvården ställer sig Jordbruksverket positivt till, liksom de förslag som syftar till att minska bristen på djurhälsopersonal. Det handlar bland annat om fler utbildningsplatser på veterinär- och djursjukskötarutbildningen, snabbare vägar in i arbete för veterinärer från tredje land samt möjligheter till journalföring på engelska.

Källa: Jordbruksverket