Antalet ekologiskt hållna djur minskar

Antalet ekologiskt hållna djur minskar

Antalet ekologiskt hållna djur minskade för samtliga djurslag mellan 2021 och 2022. För nötkreatur, får och lamm, värphöns och slaktkycklingar har antalen minskat flera år i rad, medan antalet ekologiska grisar minskar mest. Det visar Jordbruksverkets statistik.

Antalet ekologisk hållna nötkreatur minskade med 1 procent mellan 2021 och 2022, medan de ekologiska fåren och grisarna minskade med 6 respektive 11 procent. För de ekologiska värphönsen och slaktkycklingarna uppgick minskningen till 3 respektive 2 procent.

Minskningen av antalet ekologiskt hållna nötkreatur berodde framför allt på en minskning av antalet ekologiska mjölkkor, som gick ner med drygt 5 procent mellan 2021 och 2022.

Andelen ekologiskt hållna djur av det totala antalet svenska djur är högst för nötkreatur, med en andel om 22 procent, följt av får och lamm med 20 procent och värphöns med 14 procent. Andelarna ekologiskt hållna grisar och slaktkycklingar är mycket låga, bara 2 respektive 1 procent.

Sedan toppåret 2019 har antalet företag som håller ekologiska nötkreatur minskat med ungefär 100 företag per år, för att landa på 2 822 stycken år 2022. En liknande utveckling syns för antalet företag som håller ekologiska får och lamm, där minskningen har pågått i fyra år, från 891 till 726 företag mellan 2018 och 2022.

Antalet företag med ekologiska värphöns minskade från 94 till 85 mellan 2021 och 2022, medan antalet företag med ekologiska grisar och slaktkycklingar låg kvar på samma nivå som de senaste åren med 60 respektive 17 företag.

För företag med mjölkkor var det genomsnittliga antalet mjölkkor per företag 106 stycken i ekologiska besättningar och 107 stycken i konventionella besättningar. Inom köttproduktionen var skillnaden i antalet kor per företag större. I genomsnitt hade en ekologisk besättning 34 kor för uppfödning av kalvar medan motsvarande siffra för konventionell produktion var 18.

Än större är skillnaden för får och lamm, där snittantalet är 137 får per företag i ekologiska besättningar och 54 får per företag i konventionella besättningar.

Källa: Jordbruksverket