Måsanpassad fågelinfluensa spridd till Sverige

Måsanpassad fågelinfluensa spridd till Sverige

Utbrott av högpatogen fågelinfluensa hos skrattmåsar pågår med ett stort antal döda fåglar i Stockholms län. Även rävar har smittats av sjukdomen i fåglarnas närområde och samt en räv i Uppsala län. Det framgår av SVA:s nya lägesbild av utbrottet av fågelinfluensa bland fåglar och däggdjur.

Skrattmåskolonin vid Råstasjön i Solna utanför Stockholm har drabbats av massdöd på grund av fågelinfluensa hos häckande skrattmåsar. Sjukdomen har även konstaterats hos skrattmåsar i Sundbyberg och Järfälla kommun. Även en del andra fågelarter har drabbats, men virusvarianten som cirkulerar har visat sig vara mycket väl anpassad till just skrattmås. Fågelinfluensautbrottet hos skrattmås har också sammanfallit med att rävpopulationen i området har unga valpar som antas vara särskilt mottagliga för infektion. Hos en handfull rävar har fågelinfluensa konstaterats i Stockholms län den senaste månaden och även en räv i Storvreta i Uppland har provtagits positiv. Rävarna antas ha smittats när det ätit infekterade fåglar.

– I dagsläget finns inget beslut om högriskområde för fågelinfluensa i någon del av landet men det betyder inte att risken för smitta till fjäderfä är försumbar. Fågelinfluensa förekommer hos vilda fåglar i stora delar av landet så behov av hög biosäkerhet på fjäderfäanläggningar kvarstår. Fortsätt gärna skicka in rapporter om sjuka eller döda vilda fåglar, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

SVA uppmanar allmänheten att rapportera observationer av sjuka eller döda fåglar, rävar eller andra djur till rapporteravilt.sva.se. Rekommendationen till allmänheten är att inte vidröra döda eller sjuka fåglar och även förhindra att exempelvis hundar kommer i kontakt med dessa.

Den måsanpassade varianten av fågelinfluensa som orsakat massdöd hos skrattmåsar i Europa har nu spridits även till Sverige, vilket var väntat eftersom skrattmåsen är en flyttfågel som häckar på flera platser i landet. Det omfattande utbrottet av fågelinfluensa i Stockholms län är ett resultat av att virus introducerats till fågelkolonierna under häckningssäsong då fåglarna lever tätt och smittar varandra. I Solna har kommunens viltvårdare samlat in minst 1 100 döda fåglar. Skrattmåskolonin vid Råstasjön i Solna har utgjorts av i snitt 400 häckande par under perioden 2010 till 2019 då senaste inventeringen gjordes. Varje par får en till två ungar per häckningssäsong, så en stor andel av skrattmåsarna antas ha dött i fågelkolonin. Antalet skrattmåsar har minskat kraftigt i Sverige sedan 80-talet och även om minskningstakten har bromsats upp under de senaste åren är arten klassad som nära hotad enligt Artdatabankens rödlista (SLU).

Trots de enstaka rapporter om fall av fågelinfluensa hos människor och ökade rapportering från däggdjur gör European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, fortfarande bedömningen att risken för smitta till människor generellt är låg vad gäller fågelinfluensa av den aktuella kladen 2.3.4.4b. Den typ av fågelinfluensa H5N1 som konstaterats i Sverige och Europa 2021 – 2023 ska inte förväxlas med den H5N1 som påvisades i Sverige 2006–2007, som innebar högre risker för människor.

Källa: SVA