Nötkreatur i alla åldrar kan behöva vaccin mot RS-virus

Nötkreatur i alla åldrar kan behöva vaccin mot RS-virus

Troligen skulle nötkreatur i alla åldrar behöva regelbunden vaccination för att man helt ska kunna stoppa spridningen av RS-virus mellan besättningar med otillräckligt smittskydd. Detta eftersom även återinfekterade individer kan bidra till smittspridning. Det visar en studie från SLU.

RS-virus är en vanlig orsak till luftvägssjukdom hos svenska nötkreatur. Smittspridningen kan vara mycket intensiv, särskilt i områden där djuren saknar immunitet och därför utsöndrar mycket virus. För att få underlag till ekonomiska analyser inför eventuell vaccination har produktionsförlusterna vid utbrott nu studerats. Syftet var också att undersöka kornas immunitet och identifiera de djurgrupper som kan behöva vaccineras för att stoppa viruscirkulationen.

I studien följdes en besättning under två RS-utbrott med fyra års intervall. Mätningar gjordes av foderkonsumtion och mjölkproduktion hos 272 kor. Immuniteten undersöktes genom upprepade analyser av blod, nossekret och mjölk från 33 individer.

Resultaten visar en kraftigt minskad mängd såld mjölk, dels på grund av karensmjölk, men också på grund av förlust av djur och minskad produktion. Dessutom sågs hos många kor en minskad foderkonsumtion, samt höjd fetthalt och sänkt proteinhalt i mjölken, vilket tillsammans indikerar negativ energibalans. Kor som infekterats i sen dräktighet utvecklade svag immunitet, medan övriga djur hade höga halter antikroppar i blodet under fyra till sex månader efter utbrottet. Låga men stabila halter fanns sedan kvar i blodet i minst fyra år. Nossekret och mjölk innehöll mindre mängder med mer variation över tid. Trots immuniteten utvecklade de kor som fanns kvar i besättningen symtom och utsöndrade virus vid återinfektion efter fyra år.

Källa: SLU Foto Reija Danielsson

Länk till publikationen här