JO riktar hård kritik mot ansvarsnämnden

JO riktar hård kritik mot ansvarsnämnden

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård kritiseras hårt av Justitieombudsmannen i ett ärende där en veterinär ansågs försumlig, trots att hon inte varit ansvarig för vården. JO beskriver ansvarsnämndens hantering som ”mycket häpnadsväckande”.

Den veterinär det handlar om deltog som en av flera veterinärer i vården av ett nyopererat sto. Hon kritiserades av ansvarsnämnden, som ansåg att eftervården ”inte varit optimal”. Däremot ansågs hon inte ha varit så försumlig att hon fick någon disciplinpåföljd.

JO fick ärendet på sitt bord och efter utredning bedömer JO att ansvarsnämndens beslutsmotivering inte uppfyller de krav som ställs enligt lag. Bland annat anser JO att motiveringen är så svepande att det inte går att förstå vilka brister som veterinären lastas för och vilka veterinärmedicinskt fel som ska ha begåtts. Dessutom påpekar JO att nämnden har grundat sin bedömning på omständigheter som inte uttryckligen lyfts av anmälaren eller av nämnden.

Avslutningsvis konstaterar JO att handläggningen av ärendet inte varit förenlig med det grundlagsfästa kravet att den som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta saklighet i sin verksamhet och finner att ansvarsnämnden sammantaget förtjänar allvarlig kritik.

JO Katarina Påhlsson avslutar sitt utlåtande så här:

”Ansvarsnämnden har i yttrandet till JO preciserat ett antal brister som den ska ha funnit i AA:s behandling. Först här har alltså nämnden framfört konkretiserad kritik, vilken inte anges i dess beslut. En sådan hantering är mycket uppseendeväckande.”

Text: Ingrid Kindahl