SLU lanserar två kurser i djuromvårdnad på masternivå

SLU lanserar två kurser i djuromvårdnad på masternivå

Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU erbjuder två nya kurspaket i djuromvårdnad på avancerad nivå (masternivå). Kurspaketen ger deltagarna möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom både allmänna och specialiserade områden, inklusive utveckling av området djuromvårdnad.

Ett paket ges på hösten (A) och ett paket på våren (B). De två kurspaketen gör det möjligt för djursjukskötare att fortsätta sina studier på avancerad nivå, samt ger dem behörighet att påbörja forskarutbildning (om minst ett av kurspaketen kombineras med ett självständigt projekt på avancerad nivå). De är även öppna för dem med bakgrund inom veterinärmedicin och fysioterapi. Kurspaketen innehåller kurser i djuromvårdnad med fokus på vetenskap och utveckling, anestesivård och rehabilitering. I utbildningen på masternivå ingår även aktiviteter för att träna ett professionellt förhållningssätt, till exempel samarbete inom och mellan professioner, samt kommunikation. Kurspaketen är baserade på vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbara aspekter med en tydlig koppling till forskning och kliniska aspekter av djuromvårdnad.

Kurspaket A. ”Avancerad djuromvårdnad: Vetenskaplighet och anestesivård” (30 hp)

Introduktionskursen behandlar djuromvårdnad ur ett vetenskapligt perspektiv med syfte att förbereda studenterna för ett kommande självständigt projekt på avancerad nivå, samt för utvecklingsarbete inom djuromvårdnad. I kursen ingår att upprätta och presentera en projektplan, grundläggande kunskaper om statistiska metoder relevanta för djuromvårdnad, samt grundläggande kunskaper i försöksdjursvetenskap.

Kursen i avancerad anestesivård fokuserar på peri-anestetisk omvårdnad utifrån patientens medicinska tillstånd, teamarbete på anestesiavdelningen och kunskaper i hantering av akuta tillstånd.

Kurspaket B. ”Avancerad djuromvårdnad: Rehabilitering” (30 hp)

De två rehabiliteringskurserna bygger på kunskap gällande funktionsbedömning, med tillämpning på rehabilitering av olika skador och sjukdomar. De fokuserar på teoretiska kunskaper och en del praktiska färdigheter i ett urval av utvärderings- och rehabiliteringsmetoder, med fokus på häst, hund och katt.

Självständigt projekt inom djuromvårdnad på avancerad nivå (30 hp)

För det självständiga projektet i djuromvårdnad väljer studenten att utveckla ett specifikt ämne. Detta möjliggör för studenten att ytterligare fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område, samt bidrar till den evidensbaserade delen av djuromvårdnad. Det fristående projektet ger en bas för framtida utveckling av ytterligare kompetens och utgör en god grund för forskarutbildning (PhD).

Kurspaketen är också starten på ett kommande masterprogram inom djuromvårdnad. Alla kurser ges på engelska, på plats kombinerat med onlineutbildning, och kurspaketen vänder sig till både svenska och internationella studenter. Dessa kurspaket på magisternivå i djuromvårdnad berättigar inte studenten att ansöka om licens för att utöva verksamhet som djursjukskötare i Sverige.

Källa: SLU