Studie visar: Kalvar borde få mer mjölk

Studie visar: Kalvar borde få mer mjölk

På fler gårdar än i dag borde kalvarna kunna få minst åtta liter mjölk per dag. Den slutsatsen drar forskare från SLU, Växa, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde utifrån resultaten från en nyligen genomförd studie. Forskarna föreslår att rådgivningen om mjölkutfodring till kalvar bör utgå från ett helhetsperspektiv och att den också tar hänsyn till sociala faktorer för människorna på gården.

Den dagliga mjölkgivan till mjölkraskalvar på svenska gårdar varierar stort, från 4 till över 10 liter. För att få en mer förståelse för vilka faktorer som vägs in vid valet av mjölkutfodringsstrategi, gjordes gruppintervjuer med mjölkproducenter, förmän och kalvskötare.

Deltagarnas förslag till minsta dagliga giva med bibehållen djurvälfärd respektive högsta möjliga dygnsgiva varierade mycket (minsta: 4 till 8-10 liter; högsta: 6 till 15 liter). Alla var överens om att kalvarna skulle kunna dricka mer om de fick fler än två mål per dag, men få såg detta som praktiskt möjligt, framförallt av sociala skäl. Sex liter mjölk per dag beskrevs som en ”säker och trygg” giva. Flera deltagare rapporterade dock att de föredrog högre givor, att de upplevde att dessa fungerade väl i deras system och att två mål om fyra liter per dag skulle kunna fungera för de flesta gårdar.

De faktorer som påverkade mjölkutfodringsstrategin kan sammanfattas till fyra områden: Omsorg om kalvarna, Ett liv utanför arbetet, Gårdens anläggning och utrustning samt Lönsamhet och produktion. En möjlig förklaring till varför råden om biologiskt normala mjölkgivor ofta inte tillämpas är att rådgivningen inte i tillräcklig grad beaktat komplexiteten i gårdens val av mjölkutfodringsstrategi och det stora antalet faktorer inom flera olika områden som påverkar valet.

Länk till publikationen här

Källa: SLU