Passiv rökning ökar risk för urinblåsecancer hos hund

Passiv rökning ökar risk för urinblåsecancer hos hund

En färsk studie på skotsk terrier visar att det finns en koppling mellan passiv rökning och ökad risk för urinblåsecancer hos hund. Resultaten bidrar till en ökad förståelse för sambanden mellan gener och miljöfaktorer som påverkar urinblåsecancer hos både hundar och människor. Det skriver den franska sajten Vétitude.fr.

Enligt studien innehåller röken från en cigarett plus den rök som djurägare andas ut totalt över 7 000 kemikalier, varav 69 är kända som cancerframkallande ämnen. Urinblåsecancer, specifikt canint urotelialt karcinom, är en elakartad tumör som påverkar blåsans epitelceller hos hundar. Symtomen är frekvent urinering, smärta vid urinering, blod i urinen, aptitlöshet och viktminskning. Sjukdomen är ofta dödlig, men en tidig diagnos och rätt behandling förbättrar överlevnadschanserna.

Studien, som syftade till att identifiera miljö- och djurrelaterade riskfaktorer, visade att hundar exponerade för passiv rökning hade sex gånger högre risk att utveckla urinblåsecancer jämfört med dem som var mindre eller inte alls exponerade. Risken är högre hos vissa hundraser. Exempelvis har skotsk terrier tjugo gånger större risk jämfört med andra raser.

Förvånansvärt nog detekterades även spår av cotinin (en nikotinmetabolit) i urinen hos hundar i tobaksfria hem, vilket indikerar exponering för tertiär rök – den som ligger kvar i omgivningen långt efter att rökningen har upphört. Forskarna konstaterar också att rökning är en betydande faktor för urotelialt karcinom hos människor, vilket ökar risken tre till fyra gånger jämfört med icke-rökare. Dessa observationer bekräftar hundens roll som en varning för miljörisker, eftersom deras kortare livslängd gör det möjligt att studera effekterna av exponering för cancerframkallande ämnen, något som kan ta årtionden att observera hos människor.

Enligt artikeln anses passiv rökning vara ännu farligare än direkt rökning, med tre gånger mer tjära, dubbelt så mycket nikotin och kolmonoxid, samt betydligt högre nivåer av formaldehyd och ammoniak.

Källa: Vétitide.fr