EU:s nya djurskyddsförslag: Ris och ros i remissvaren

EU:s nya djurskyddsförslag: Ris och ros i remissvaren

I december presenterade EU-kommissionen två lagförslag om förbättrat djurskydd. Svenska regeringen skickade dem på remiss till berörda parter för synpunkter och vägledning om hur man ska driva förslagen i EU. Jordbruksverket har nu fått in samtliga remissvar.

Förslaget om ändrade transportregler för levande djur välkomnas i stort sett samfällt av de närmare hundra remissinstanserna, då de anses leda till bättre europeiskt djur- och smittskydd. Däremot vill många se kortare transporttider, och svensk lagstiftning framhålls som ett föredöme och riktmärke för europeisk lagstiftning.

Vidare understryks vikten av en lättolkad lagstiftning, och flera instanser varnar för ökade kostnader och byråkrati om inte reformerna genomförs rätt. SLU pekar på renskötselns behov av undantag, och saknar sådana i kommissionsförslaget.

I lagförslaget om registrering av sällskapsdjur, hundar och katter, är de 63 remissvaren samfällt positiva till lagförslaget; att det, som Veterinärförbundet skriver, anses bidra till god hälsa och djurvälfärd. En instans påpekar dock att det vore bra att definiera begreppet sällskapsdjur så att fler djur kan inkluderas. EU-kommissionens förslag på antal djur i kommersiell verksamhet kritiseras av SVA, som menar att kommersiell verksamhet alltid ska betraktas som kommersiell. Medan Svenska Djurskyddsföreningen anser att undantagen för antalet hundar och katter på djurhem är för generösa och kan utnyttjas av oseriösa verksamheter.

Text: Gert Lundstedt

 Läs mer om djurskyddsförslagen inför EU-valet i kommande nummer av VeterinärMagazinet.