BSE-provtagning av friska nötkreatur som slaktas upphör

EU:s krav på provtagning för BSE av alla nötkreatur över 72 månader i samband med slakt försvinner efter den 15 mars.

Efter flera års nedgång av antal smittade fall upphör EU-kravet på BSE-provtagning av friska djur som slaktas. Övervakning av riskgrupper och förebyggande åtgärder fortsätter.

Nötkreatur äldre än 48 månader som avlivas, självdör, nödslaktas eller får anmärkning vid besiktning före slakt kommer även fortsättningsvis att provtas för BSE. Det gäller också djur med symtom som skulle kunna tyda på BSE.

De åtgärder som görs för att skydda människor och djur vid positiva BSE-fall fortsätter. Det innebär att delar av idisslare som skulle kunna sprida BSE-smitta, till exempel hjärnan, aldrig får användas till livsmedel och att det finns stränga foderregler för att undvika att djur smittas via foder.

Det första fallet av BSE upptäcktes i Storbritannien 1986 och 1998 infördes en övervakning för sjukdomen i hela EU. 2001 utökades övervakningsprogrammet och då påvisades 2167 fall av sjukdomen i EU. Sedan dess har antalet fall stadigt sjunkit och 2012 påvisades bara 18 positiva fall.

BSE har endast påvisats en gång i Sverige, 2006. Det var då en typ av sjukdomen som anses vara åldersrelaterad och sannolikt uppkommer utan förekomst av smitta.

Det kraftigt förbättrade läget har gjort att 25 medlemsstater, däribland Sverige, kommer att kunna upphöra med provtagningen på friska slaktdjur. Lättnaden beräknas spara cirka tio miljoner kronor årligen fördelat på nötkreatursbranschen, svenska staten och EU.