Franskt avtal kan lyfta svensk och norsk hästforskning

Ett samarbetsavtal mellan Stiftelsen Hästforskning och den franska forskningsorganisationen Fondation Hippolia kan bli ett lyft för svensk och norsk hästforskning. Avtalet började gälla från 25 januari 2013.

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har sedan 2004 samordnat och fördelat de medel som finns för hästforskning i Sverige och sedan 2009 även i Norge. Från och med 2013 har SHF väsentligt minskade anslag att fördela, på grund av minskat stöd från såväl svenska staten som lantbruksnäringen. Av den anledningen har ledningen för SHF börjat söka samarbete med andra länder i Europa.

– I Frankrike finns en stark och bred forskning om häst. De franska forskarna har hög kompetens inom områden som rör veterinärmedicin och hästsport, medan vi i Norden också har forskning kring hästens roll i samhället, säger Stefan Johanson, ordförande för SHF.

Visionen för det nya samarbetet, som till en början är ett treåårigt avtal, är att få igång kunskapsutbyten mellan svenska, norska och franska hästforskare. Det kan också bli aktuellt att söka gemensamma medel från EU för specifika samarbetsprojekt.

Ett antal områden har identifierats där man ser spännande möjligheter till samarbeten mellan de tre ländernas forskning.

-Det är till exempel forskning om hästens rörelsemekanik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt luftvägsinfektioner vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Ett annat exempel är den forskning om sjukdomen osteochondros (”lösa benbitar”) som i dag bedrivs vid både Norges veterinärhögskola i Oslo och SLU i Uppsala, berättar Peter Kallings, forskningschef för SHF.

Även forskning om hästens genetik och utfodring är områden som Fondation Hippolia uttryckt intresse för. Inom genetik finns världsledande forskning om häst vid såväl Uppsala universitet som SLU medan Universitetet för miljö- och biovetenskap (UMB) i Norge har en väl utvecklad forskning om hästens utfodring.

Förutom det nyligen undertecknade avtalet med Fondation Hippolia finns även förhoppningar från SHF:s sida att kunna få igång samarbete om hästforskning med såväl Finland som Island.

Källa: Stiftelsen Hästforskning