Mögelgifter riskfaktor inom grisproduktionen

I spannmål förekommer i olika grad mögelgifter, som bildats av fusariumsvampar. Studier från SVA visar att dessa gifter även förekommer i halm. Det gör att grisar, som är särskilt känsliga, riskerar höga doser som kan påverka fertilitet, immunförsvar och tillväxt.

SVA har, tillsammans med Svenska Djurhälsovården, under två år genomfört en kartläggning av halterna deoxynivalenol (DON) och zearalenon (ZON) i spannmål och halm från svenska grisgårdar. Resultaten visar att halterna mögelgifter i vissa fall ligger långt över de riktvärden som tillämpas inom EU.

Grisar har visat sig vara särskilt känsliga för DON-exponering, men även för ZON, två mögelgifter som ofta förekommer tillsammans.

Höga halter av DON leder till försämrat immunförsvar, matvägran och nedsatt tillväxt medan ZON påverkar fertiliteten. Grisars exponering för dessa mögelgifter har tidigare bedömts komma från spannmål, men nyare data från bland andra SVA visar att dessa gifter förekommer i höga halter även i halm och att grisarna påverkas negativt oavsett vilken källan till gifterna är. Det finns därför skäl att även inkludera halm när den totala exponeringen för djuren bedöms.

Vid Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 12-13 mars på Aros center i Västerås presenterar SVA sin foderverksamhet i en monter. Inom ramen för den så kallade suggpengen utför myndigheten analyser av mögelgifter i spannmål och halm. Genom att anlita SVA bidrar grisproducenter med information om mögelgifter som kommer forskningen och producenterna själva till nytta i slutändan.

Stiftelsen lantbruksforskning har för 2013 beviljat medel för att utarbeta en praktiskt användbar provtagningsmetod för DON och ZON i halm att användas på gårdsnivå. SVA planerar att genomföra undersökningarna i samband med årets spannmålsskörd.