Samordning mot Yersinia

Fem myndigheter har enats om ett antal åtgärder för att minska antalet insjukna i tarminfektion på grund av bakterien Yersinia enterocolitica. Det skriver Jordbruksverket.

300-800 personer i Sverige rapporteras årligen ha fått tarminfektion på grund av bakterien Yersinia enterocolitica. För att färre ska insjukna har
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt gemensamt arbetat fram en femårig strategi.

Av antalet insjukna smittas cirka 75 procent och cirka 30 procent av dem är barn under fem år. Tarmsymtomen vid yersiniainfektion kan kvarstå i flera veckor och mer än 10 procent av fallen får följdsjukdomar i form av ledbesvär och hudproblem.

Griskött är den viktigaste smittkällan för människor. Bakterien finns i grisens svalg och tarm och under slaktprocessen kan köttet förorenas. Därför föreslår myndigheterna bland annat en översyn av hygienrutinerna vid slakt.

För att minska antalet sjukdomsfall, särskilt bland små barn, är det också viktigt att öka kunskapen om andra möjliga smittvägar än griskött.

Med nuvarande analysmetoder kan bakterien vara svår att upptäcka. För att öka kunskapen om smittvägar och risklivsmedel för Yersinia enterocolitica behöver därför bättre analysmetoder.

Källa: Jordbruksverket