Nystart för etiska frågor kring försöksdjur

Sedan årsskiftet finns en föreskrift baserad på ett nytt EU-direktiv. I Sverige finns sju regionala djurförsöksetiska nämnder som prövar ansökningar om djursförsök, och sedan årsskiftet finns en central djurförsöksetisk nämnd som hanterar överklaganden.

Jordbruksverket planerar utbildningar och bättre nätverk för de regionala etiska nämnderna. Utgångspunkt ska vara 3R – Reduce, Refine, Replace (minska, förfina och ersätta djurförsök).

Arbetssättet 3R ska genomsyra allt arbete. Det gäller till exempel den försöksdjursetiska prövningen i de regionala nämnderna och den överprövning som sker i den nystartade centrala djurförsöksetiska nämnden.

De regionala djurförsöksetiska nämnderna fattar beslut kring ansökningar om djurförsök. I nämndernas sitter ledamöter specialkunskap inom forskningen, men också ledamöter som representerar allmänhetens syn på djurförsök. Jordbruksverket har en samordnande och vägledande roll.

– Nu när direktivet och föreskriften finns på plats vill vi satsa ytterligare på den etiska dialogen kring djurförsök. Vi planerar en utbildning för de regionala djurförsöksetiska nämnderna i höst, en konferens för nämndordföranden och ett nätverk för ledamöter i nämnderna. Dessutom arbetar vi med att under 2013 införa ett elektroniskt handläggningssystem som gör det enklare att ansöka och som ska ge en mer likriktad och rättssäker etisk prövning, säger Viveka Hillegaart, chef för enheten för försöksdjur.

Den försöksdjursetiska prövningen är avgiftsbelagd efter beslut av regeringen. Avgiften administreras av Jordbruksverket. Vilken avgift som ska tas ut för varje enskild prövning beslutas av de regionala djurförsöksetiska nämnderna och kan variera mellan 1 500 kr och 6 000 kr beroende på ärendets komplexitet.

– Vi har skapat en enkel nätbaserad betalningstjänst via Jordbruksverkets webbutik och är glada över att den har mottagits väl av sökande och nämnder, säger Viveka Hillegaart.