Parasiter tänker stort när de infekterar ett värddjur

Parasiter ”tänker” större än vad forskarna tidigare hade trott när de infekterar ett värddjur. Snarare än att försvaga vissa förmågor påverkar parasiten hela organismens prestationsförmåga.

Parasiter är bland de mest framgångsrika organismerna på jorden, och forskarna behöver veta mer om hur de manipulerar sina värddjur. För att öka sina chanser att överleva, kan parasiter medverka till att bromsa tillväxten hos en värd, försvåra parning eller försvaga värdens avkomma. Men författarna till en artikel i det senaste numret av Journal of Parasitology menar att detta är otillräckligt för att beskriva effekterna av parasiter.

Många parasiter påverkar direkt värddjurets övergripande form och funktion. Sådana förändringar försämrar i sin tur värddjurets kondition och beteende. Med andra ord påverkas organismens hela prestationsförmåga – som är ett mått på hur väl ett djur utför viktiga uppgifter. Exempel kan vara hur snabbt en fisk kan simma eller hur långt en gräshoppa kan hoppa.

Författarna undersökte initialt 101 studier där forskare mätte hur parasiter påverkar värddjurets prestationsförmåga. Senare minskades studien till 49 publicerade artiklar som hade tillräckliga statistiska uppgifter.

Parasiternas effekt på sina värddjur med värddjurets ålder, vilka vävnader som har smittats, och huruvida undersökningen baserats på naturliga infektioner eller den har utförts experimentellt. En annan faktor var vilken typ av prestanda som påverkas. Generellt påverkar parasiter oftare uthållighet än snabbhet. I alla utom ett fåtal fall, påverkades värddjurets prestationsförmåga negativt av parasitinfektionen – ofta väsentligt.

Dödligheten hos djur med parasiter uppges vara mer än dubbelt så stor som djur utan parasiter, och smittade djur kanske inte kan nå sina parningsområden. Därmed kan förändringar till följd av parasitinfektioner påverka inte bara det enskilda värddjuret utan även
populationer av värddjur samt hela ekosystem.

Källa: Journal of Parasitology