Vilda klövdjur har ofta hepatit E-virus

Vilda klövdjur har ofta hepatit E-virus

Jay Lin, SVA, disputerade förra veckan på sina studier av hepatit E-virus hos klövdjur som vildsvin, rådjur, hjort och älg i Sverige. Resultaten visar att 53 av 245 klövdjur hade pågående eller avslutad virusinfektion, vilket motsvarar 22 procent. Djuren verkar inte få symptom men det finns en smittorisk till människa.

Tidigare studier från SVA har visat att svenska tamsvin ofta är infekterade av hepatit E-virus. Internationellt har forskare visat att människor kan infekteras av hepatit E-virus från tamsvin, vildsvin och hjortar. Infektionen är därmed en zoonos, som smittar mellan människa och djur.

Genom genetiska analyser av sex varianter av hepatit E-virus från vildsvin och tamsvinbesättningar i Sverige, visar Jay Lin att ett utbyte av virus-arvsmassa tycks ske mellan dessa djurgrupper, vilket kan påverka virusets egenskaper och förmåga att infektera människor. Studien visar också att vildsvin och människor har smittats av hepatit-E virus som är identiska eller mycket likartade.

Av 231 undersökta älgar visade sig 67, eller 29 procent, vara smittade av hepatit E-virus.

– Det visade sig dock att älgens variant av viruset genetiskt skiljer sig från övriga klövdjurs hepatit E-virus vilket antas innebära låg risk för infektion av människor, säger Jay Lin.

För de internationellt beskrivna fall då människor har smittats av hepatit E genom att äta kött antas infektionen ha skett på grund av otillräckligt tillagad mat. Särskilt handlar det om kött, lever och animaliska produkter från gris, vildsvin och hjort.

– Köttet behöver hettas upp ordentligt, till minst 71 grader för att inaktivera virus. Viruset kan finnas i såväl lever, muskler som i själva blodet, säger Jay Lin.

Forskningen på detta virus har försvårats av att det inte kan odlas på ett effektivt sätt. Arbetet med avhandlingen har inneburit att nya, avancerade metoder tagits fram och optimerats för att detektera, avläsa och analysera virusets arvsmassa.

Länk till avhandlingen.

Foto: Mikael Propst/SVA