Vartannat svenskt vildsvin bär på Toxoplasma gondii

Vartannat svenskt vildsvin bär på Toxoplasma gondii

Parasiten Toxoplasma gondii är mycket vanlig bland vildsvin. Det visar Camilla Wallander i en avhandling från SLU. Hon har undersökt av förekomsten av parasiten bland svenska grisar och vildsvin . I lantbruket förekommer parasiten främst bland utegrisar. Den kan ge allvarlig sjukdom hos människor, men överlever inte i väl upphettat kött.

Toxoplasma gondii är en encellig parasit som förekommer hos människa och många andra varmblodiga djur. Hos djur är parasiten mest känd hos katt, som är parasitens huvudvärd, samt hos får och gris som är mellanvärdar. Hos människor kan en infektion under graviditet leda till allvarliga skador hos barnet, exempelvis hjärnskador eller blindhet. Toxoplasmainfektion kan också ge upphov till encefalit hos människor med nedsatt immunförsvar. På senare tid har infektionen även diskuterats i samband med en del psykiatriska tillstånd, exempelvis schizofreni.
Den främsta orsaken till toxoplasmainfektion hos människor anses vara konsumtion av otillräckligt upphettat infekterat kött, framförallt från gris, får och vilt.

Camilla Wallanders doktorsarbete visar att förekomsten av antikroppar hos konventionellt uppfödda slaktsvin är låg (1 procent), men högre (8 procent) hos grisar uppfödda enligt KRAV:s regler. Förekomst av antikroppar är ett indirekt bevis på att grisen också bär på parasiten i sina vävnader. Resultaten visar också att den ökade förekomsten hos KRAV-grisar främst är förknippad med betesgång, och att varje månads förlängning av betesperioden ökar risken för grisen att bli infekterad.

– Det ökade intresset för djurvänliga produktionsformer – med bland annat tillgång till utevistelse – riskerar att öka förekomsten av Toxoplasma-infekterat griskött. Det är viktigt att denna risk hanteras i livsmedelskedjan, säger Camilla Wallander.
Kött från vildsvin konsumeras i allt större utsträckning i Sverige. I avhandlingen beskrivs den första undersökningen av förekomsten av Toxoplasma gondii hos svenska vildsvin och resultaten visade att hälften av de undersökta vildsvinen bar på antikroppar mot parasiten. Det understryker vikten av att kommunicera riskerna förknippade med otillräckligt tillagat vildsvinskött.

Källa: SLU