3R lika användbart på vilda djur

3R lika användbart på vilda djur

Det är lika viktigt att tillämpa 3R när det gäller forskning på vilda djur som på laboratoriedjur. Principerna är lika tillämpbara. Det skriver Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd vid SLU.

Forskning på frigående vilda djur skiljer sig på flera sätt från forskning som utförs på djur i laboratorier, men 3R-principerna är lika applicerbara. Datormodeller och alternativa provinsamlingsmetoder kan i vissa fall ersätta användning av vilda djur. Förbättrad försöksdesign och ökat samarbete mellan forskare kan minska antalet djur, medan förbättrade metoder för infångning, sövning, märkning och provtagning är exempel på förfining.

I en litteraturstudie jämförs 3R-principerna inom biomedicin och toxikologi och inom forskning på vilda djur. Vikten av att tillämpa 3R systematiskt i alla steg av forskningsprocessen betonas. I studien lyfts tre faktorer fram för att framgångsrikt implementera 3R i viltforskningen: 1) Organisationsstruktur och ledningens inställning, 2) 3R-medvetenhet i projektet, 3) forskningsinnovation, validering och tillämpning.

3R står för Replace, Reduce och Refine (ersätt, minska och förfina).

Länk till artikeln här

Foto Åsa Fahlman