Utökad övervakning av avmagringssjuka hos hjortdjur

Utökad övervakning av avmagringssjuka hos hjortdjur

 

SVA påbörjar en riktad övervakning av avmagringssjuka, CWD, i Jämtland. Än finns inga konstaterade fall i Sverige, men nyligen påvisades CWD hos en älg i Norge när gränsen.

Övervakningen sker tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet.

Den allvarliga sjukdomen avmagringssjuka, chronic wasting disease (CWD), som enbart drabbar hjortdjur, finns sedan länge i Nordamerika. I Europa påvisades sjukdomen för första gången förra året på vildren och älg i Norge.

– Vi har än så länge inte haft några konstaterade fall i Sverige. Anledningen till att vi väljer att utöka övervakningen nu, innan det av EU beslutade övervakningsprogrammet som ska börja 2018, är att det nyligen påvisats CWD hos en älg i Norge nära gränsen till Jämtland. Detta gör att vi vill skaffa oss bättre kunskapsunderlag genom riktad provtagning säger Anna E Holm på Jordbruksverket.

Älgar som fälls under jakten i Jämtland blir början på en större övervakning av hjortdjur i Sverige som ska genomföras med början nästa år. Hitintills har övervakningen begränsats till påträffade döda samt avlivade sjuka hjortdjur.

– Vi vill börja övervakningen i Jämtland så snart som möjligt för att hinna få in ett antal prover från årets älgjakt. Älgar från de västra delarna av Jämtland, nära norska gränsen är förstås av störst intresse att undersöka inledningsvis, säger bitr statsveterinär Erik Ågren, SVA.

Med hjälp av bland annat Svenska Jägareförbundet organiserar och informerar SVA om hur provtagningen från älgar skjutna under älgjakt ska ske. Älgar som skjuts under jakten i Jämtland ska vara vuxna för att få ingå i den riktade övervakningen. Det gäller även älgar som påträffas sjuka och avlivas, eller hittas döda och som provtas för CWD.

Den övervakning som nu utökas, och som inledningsvis riktas mot älgar i Jämtland, är det första steget i en utvidgad och landsomfattande riktad övervakning av CWD. EU fattade nyligen beslut om att införa ett treårigt program för övervakning av CWD hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Det programmet inleds 1 januari 2018, och omfattar minst 6 000 prover per land, fördelade på hägnade hjortdjur i fångenskap och frilevande hjortdjur och renar.

Avmagringssjuka påvisades första gången 1967 i Nordamerika och har sedan dess spridits till över 20 delstater i USA och även två provinser i Kanada. I de områden där sjukdomen finns har förekomsten ökat kraftigt, framförallt under de senaste 10–15 åren. När och hur sjukdomen kom till Norge är okänt. Utöver nu kända fall hos sju vildrenar och tre älgar så har också sjukdomen påvisats på en kronhjort i Norge. Sedan 2016 tas prover på djur med CWD-symptom i Sverige, samt från hjortdjur som skickas till obduktion av annan anledning. Inget djur har hittills påvisats ha sjukdomen i Sverige men endast ett begränsat antal har än så länge undersökts.

Avmagringssjuka är en prionsjukdom (transmissibel spongiform encefalopati, TSE) som kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av sjukliga, smittsamma proteiner. Inkubationstiden är lång, minst ett år. De mest framträdande symtomen är avmagring, beteendeförändringar och rörelsestörningar som ökar över tid. Mot slutet av sjukdomen kan djuren också salivera och urinera mer än normalt. Efter ett sjukdomsförlopp på veckor till månader dör djuren.

Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Smittan kan överleva lång tid i miljön.

Det finns flera varianter av TSE-sjukdomar hos både djur och människa. Även om CWD inte konstaterats på människa rekommenderas att man inte äter kött från djur med påvisad CWD.

Källa: SVA, Jordbruksverket