Ny handlingsplan mot antibiotikaresistens

24 myndigheter, bland andra SVA, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket, har tagit fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och utgår från regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 2018–2020.

Utöver det arbete som redan pågår pekar handlingsplanen på ytterligare specifika insatser på nationell, regional och lokal nivå inom sektorerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och forskning. Planen innehåller även internationella insatser i enlighet med regeringens mål. Fokus är på sådana insatser som kräver samarbeten mellan myndigheterna och andra aktörer. Handlingsplanen är Sveriges tredje nationella plan.

Några exempel på mål inom handlingsplanen av särskilt intresse för SVA:
• Utveckla gemensamma strategier för att hantera antibiotikaresistenta bakterier i djurpopulationer.
• Sprida information om antimikrobiell resistens och riktlinjer för behandling och hygien till all djurhälsopersonal.
• Stötta framtagandet och implementeringen av Sveriges och andra medlemsstaters nationella handlingsplaner för arbete med antibiotikaresistens ur ett one healthperspektiv.

Källa: SVA